Lord Ganesha

Lord Ganesha

Tuesday, 29 May 2018

Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram|| Jai Sriman Naryana ||


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 1- 10


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 11 – 20


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 31 -40


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 41 -50


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 51 -60


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 71 -80


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 91 -100


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – || Phalashruthi: || Lyrics and meanings 111 -120


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 121 -130


Sri Thripura Bhairavi Sahasranama Sthothram – Sri Visvasara Thanthram – Lyrics and meanings 131 – 150


|| Jai Sriman Narayana||