Saturday, 30 June 2018

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 71- 86|| Jai Sriman Narayana ||Lord Hayagreevah concludes “ Thousands of sacred names of Srimatha, thousands of sacred names of Lord Vishnu and Lord Shiva, are highly auspicious, it should be recited with intense devotion and faith, ultimately the worshiper would become Srividhyaupasaka, recitation of these highly confidential sacred hymns known as Manthraraja, veneration of Sri Chakra would bring the piousness of penance, Goddess Maheshvari is perceivable through the sincere recitation of these thousands of sacred names, it would eradicate the wickedness of the worshiper, whoever recites these marvelous verses on regular basis would please Goddess Lalithadevi for hundred and millions of Kalpa, therefore everyone should strive hard to recite these highly confidential hymns , Oh ! Kumbhasambhava, I have narrated the highly confidential hymns priasing the splendor of Goddess Lalithambika to you, Oh! Mune, these are highly propitious for the living beings, Oh ! Kalashisutha, these are highly confidential hymns can be recited only at the command of Goddess Lalitha, Oh! Kumbhayone, recitation of these sacred hymns on regular basis with intense faith and devotion would immensely please Goddess Lalithambika, and worshiper would get fulfilled all the desires.”

Sri Sutha speaks “ In this way ,  Lord Hayagreevah meditatated upon Goddess Sri Lalithambika in  supreme bliss.”


Na Kashchidhapi Lokeshu Lalithanama Thathpara: | Yenanyadevathanama Keerthitham Janmakotishu ||

Thasyaiva Bhavathi Shraddha Sridevi Namakeerthane | Charame Janmani Yadha Srividhyopasako Bhaveth ||

Namasahasra Padashcha Thadha Charamajanmani |Yadhaiva Virala Loke Srividhyacharavedhina: ||

Thadhaiva Virala Guhya Namasahasrapadaka: | Manthraraja Japashchaiva Chakrarajarcchanam Thadha ||

Rahasyanama Padashcha Na Alpasya Thapasa: Phalam |Apan Namasahasram Prenayedhyo Maheshvarim||

Sa Chakshusha Vina Roopam Pashye Deva Vimoodadhi: |Rahasyanamasahasram Thyakthva Ya; Siddhikamuka: ||

Sa Bhojanam Vina Noonam Kshunnivriththimabeepsathi | Yo Bhaktho Lalithadevya: Sa Nithyam Keerthayedhidham ||

Nanyatha Preeyathe Devi Kalpakoti Shathairapi || Thasmath Rahasyanamani Sreemathu: Prayatham Padeth | Ithithe Kathitham Sthothram Rahasyam Kumbhasambhava ||

Navidhyavedhine Bhrooyath Na Bhakthaya Kathachana | Yadhaiva  Gopya Sreevidhya Thadha Gopyamidham Mune ||

Pashu Thulyeshu Na Bhrooyath Janeshu Sthothramuththamam | Yo Dhadhathi Vimoodathma Srividhyarahithaya Cha ||

Thasmaikupyanthi Yoginya: Soanarththa:  Su Mahasmritha: | Rahasyanama Sahasram Thasmath Samgopayethitham |Swathanthrena Maya Noktham Thavapi Kalashisutha ||

Lalitha Preranenaiva Mayoktham Sthothramuththamam | Keerthaneeyam Idham Bhakthya Kumbhayone Nirantharam | Thena Thushta Mahadevi Thavabheeshtam Pradhasyathi ||

Sri Sutha Uvacha –

Ithyukthva Sri Hayagreevo Dhyathva Sri Lalithambikam | Anandhamagna Hridhaya: Sadhya: Pulakithoabhavath ||

|| Ithi Sri Bhramandapurane Uththara Khande Sri Hayagreeva Agasthya Samvadhe Sri Lalitha Sahasranama Sthothre Phalashruthi: Nama Thritheeyo Adhyaya: |||| Jai Sriman Narayana ||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 61- 70|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Hayagreevah continues “ Worship of Goddess Lalitha according to the prescribe rite would bring highest of the piousness and wisdom which is difficult to attain in the three worlds, worship of Goddess Lalitha without yearning for anything and recitation of the above thousands of sacred hymns would provide Bhramagnanam and worshiper would be freed from worldly bondage,  recitation of these thousands of sacred names would provides all that desired, worshiper who yearns for wealth would become immensely rich, worshiper who yearns for fame would attain great appreciation, students who yearn for good knowledge would attain scholarly skills, Oh! Mune, these are the highly propitious hymns which could provide Bhoga as well as Moksham to worshiper, recitation of these glorious hymns provides highest of devout act to people who sincerely follows Chathurashrama Dharma and Swadharmanushtanam, it also eradicates the Nrina of the worshiper who does not follow any Dharmanushatanm, and various sins, it is promising to recite Vishnusahasranama, Shivasahasranama and thousands of sacred names of Devi as well, Oh! Kumbhaja, thousands of sacred names of Devi is highly propitious capable to eradicate all the evil effects of Kali era.”

Thasmai Preenathi Lalitha Swasamrajyam Prayacchathi | Na Thasya Dhurllabham Vasthu Thrishulokeshu Vidhyathe | Nishkama: Keerthayethdhyasthu Namasahasramuththamam ||

Bhramajyanamavapnothi Yena Muchyathe Bandhanath | Dhanamarththi Dhanamapnothi Yashorththi Prapnuyath Yashas ||

Vidhyarthi Chapnuyath Vidhyam Namasahasrakeerthanath | Nanena Sadrushyam Sthothram Bhoga Mokshapradham Mune ||

Keerthaneeyam dham Thasmath Bhoga Moksharththibhir Narai: | Chathurashrama Nishtaishcha Keerthaneeyamidham Sadha ||

Swadharma Samanushtanavaikalya Paripoorththaye | Kalau Papaikabahule Dharmanushtana Varjjithe ||

Namasankeerthanam Mukthva Nrinam Nanyath Parayanam | Laukikath Vachanamukhyam Vishnunamanu Keerthanam |Vishnu Namasahasrashcha Shivanamaikamuththamam ||

Shivanamasahasrashcha Devyam Namaikam Uththamam |Devinamasahasrani Kotisha: Santhi Kumbhaja ||

Theshu Mukhyam Dhashavidham Namasahasramuchyathe | Rahasyanamasahasram Idham Shastham Dhashasvapi ||

Thasmath Samkeerthayen Nithyam Kalidhoshanivruththaye | Mukhyam Sreemathru Namethi Na Jananthi Vimohitha: |Vishnunamapara: Kechith Shivanamapara: Pare ||
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 51- 60|| Jai Sriman Narayana ||Lord Hayagreevah continues “Worship  of Sri Chakram with the lotus flower, or Thulsi, or Kalhara, or Kadamba, or Chamba or Jathikusuma, or Mallika or Karaveera, or Uthpala, or Bilvapathra, or Kundha flowers or fresh alluring flowers of rich fragrances, Kethaki or Mathavi would bring highest of the merit even Maheshvara could not provide the same, there are several myths describes the   devout act of  veneration of  Sri Chakra, Goddess Sri Lalithambika who is Paradevatha should be worshiped with these thousands of sacred names during the auspicious day of every Paunami, and  worship Srichakra during the hours of dusk, it is considered as worship of  Goddess Lalitha, worship of Sridevi who resides in the middle of Sri Chakram, on the auspicious day of Mahanavami with these sacred names would bring liberation from repeated births,  Oh! Kumbhasambhava, listen to the devout act of worship of Mahadevi who symbolizes Chakraraja on Fridays, worshiper would be blessed with immense wealth and happiness, virtuous offspring and grandchildren along with all kinds of auspiciousness, and worshiper would get all their desires fulfilled, ultimately nearness to Sri Lalithadevi, offering sumptuous meal to thousands of Bhramin with Payasam/ sweet porridge, various sweets and six types of soup of rich aroma would highly please Goddess Lalitha and the worshiper would attain highest of the pieties which is impossible to achieve in the three worlds.”

Yebhir Namasahasraisthu Sreechakram Yoarcchayeth Sakrith | Padmairva Thulasipushpai: Kalharairva Kadambakai: ||

Chambakair Jathikusumai: Mallika Karaveerakai: | Uthpalair Bilvapathrairva Kundhakesara Patalai: ||

Anyai: Sugandhi Kusumai: Kethaki Madhavimukhai: | Thasya Punyaphalam Vakthum Na Shaknothi Maheshvara: ||

Sa Veththi Lalithadevi Svachakrarchanajam Phalam | Anye Katham Vijaneeyu: Bhramadhya: Svalpamedhasa: ||

Prathimasam Paurnnamasyam Yebhir Namasahasrakai: | Rathrau Yashcchakrarajastham Arcchayeth Paradevatham ||

Sa Yeva Lalitharoopa: Thadhroopa Lalitha Swayam | Nayathorvidhyathe Bhedha: Bhedhakrith Papakrith Bhaveth | Mahanavamyam Yo Bhaktha: Sreedevim Chakramadhyagam |Arcchayen Namasahasrai : Thasya Mukthi: Karesthitha |

Yasthu Namasahasrena Sukravare Samarcchayeth |Chakraraje Mahadevim Thasya Punyaphalam Shrunu |Sarvan Kamanavapyeha Sarva Saubhagya Samyutha: ||

Puthra Pauthradhi Samyuktha: Bhukthva Bhogan Yadhepsithan | Anthe Sri Lalithadevya: Sayujyam Athidhurllabham ||

Prarthaneeyam Shivadhyaishcha Prapnothyevana Samshaya: | Ya: Sahasram Bhramananam Yebhir Namasahasrakai: |Samarchya Bhojayeth Bhakthya Payasa Pushpashadrasai: |||| Jai Sriman Narayana ||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 41- 50|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Hayagreevah continues “ Oh! Mune, whoever reads these sacred hymns once in a month, or regular basis or for three weeks would attain the grace of Goddess Bharathi, she will dance on the tip of their tongue always, whoever reads it for a week would get all their sins washed off, recitation of these sacred hymns and offering food, cloth, wealth, and grains to Bhramins as charity, worship of Sri Chakram and Sri Manthrarajam, would bring intelligence, Sri Devi would get highly pleased, Oh! Ghatothbhava, there is no superior hymns or Vidhya other than these highly confidential thousands of sacred names of Goddess Lalithambika, veneration of these thousands of sacred names  written,  or  recitation or listening to these hymns will make Goddess Lalithambika immensely pleased, it is visible in all Thanthric philosophies, it should be recited on regular basis by the Upasaka.” 


Masamekam Prathidhinam Thrivaram Ya : Paden Nara: | Bharathi Thasya Jihvagre Range Nrithyathi Nithyasha: ||

Yasthekavaram Padathi Pakshamekamathandhritha: |Muhyanthi Kamavasha: Mrigakshyasthasya Veekshanath ||

Ya: Paden Namasahasram Janmamadhye Sakrinnara: | Thadhrishti Gochara: Sarve Muchyanthe Sarvakilbishai ||

Yoveththi Namasahasram Thasmai Dheyam Dhvijanmane | Annam Vasthram Dhanam Dhanyam Nanyebhyasthu Kathachana ||

Srimanthrarajam Yoveththi Sreechakram Ya: Samarchathi | Ya: Keerthayathi Namani Tham Sathpathram Vidhurbudha: ||

Thasmai Dheyam Prayathnena Sreedevi Preethimicchatha|Na Keerthayathi Namani Manthrarajam Naveththi Ya: Pashuthulya: Sa Vijjeya Sthasmai Dhaththam Nirarththakam | Pareekshya Vidhya Vidhushasthebhyo Dhadhyadhvichakshana: | Sri Manthraraja Sadhrusho Yadha Manthro Na Vidhyathe | Devatha Lalitha Thulya Yadha Nasthi Ghatothbhava | Rahasyanama Sahasra Thulya Nasthi Thadha Sthuthi: ||

Likhithva  Pusthake Yasthu Namasahasramuththamam | Samarcchayeth Sadha Bhakthya Thasya Thushyathi Sundhari ||

Bahunathra Kimukthena Shrunuthvam Kumbhasambhava | Nanena Sadhrusham Sthothram Sarvathanthreshu Dhrishyathe | Thasmath Upasako Nithyam Keerthayethdhithamadhareth |||| Jai Sriman Narayana ||

Thursday, 28 June 2018

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 31- 40|| Jai Sriman Narayana ||Lord Hayagreevah continues “ Oh! Mune, recitation of these highly confidential hymns praising Goddess Sri Lalithambika on regular basis would provide kingly status and fame, it would protect the worshiper from the threat of wild animals,  I have narrated those highly confidential hymns to you, whoever reads or listens to it with intense faith and devotion would overpower their enemies, it would eradicate severe sins and perils of the worshiper with the grace of Goddess Prathyangira, it removes evil spell and loss of wealth, threat from thief with the grace of Marthandabhairava, even the speechless would attain profound knowledge and become eloquent,  ignorant would get their speech arrested with the grace of Nakuleshvari, Kings will subdue their enemies and will have the power of Chathurangabalam/huge army of warriors, enemies will be thrashed by  the grace of Dhandini , whoever reads or listens to this auspicious hymns with intense faith and devotion for six months Goddess Mahalakshmi will permanently reside in their homes.”


Thrirathram Ya: Padadhe Thath Sridevi Dhyanathathpara: | Sa Raja Paravashyena Thurangam Va Mathangajam ||

Aruhyayathi Nikatam Dhsavath Pranipathya Cha | Thasmai Rajyam Cha Kosham Cha Dhadhathyeva Vashangatha: ||

Rahasyanama Sahasram Ya: Keerthayathi Nithyasha: | Thanmukha Lokamathrena Muheylokathrayam Mune ||

Yasthvadhitham Namasahasram Sakrith Padathi Bhakthiman | Thasya Ye Shathravasthesham Nihantha Sharabheshvara: ||

Yo Vabicharam Kuruthe Namasahasrapadake |Nivarththya Thathkriyam Hanyath Tham Vai Prathyangira Swayam ||

Ye Kroora Dhrishya Veekshanthe Namasahasrapadakam | Thanandhan Kuruthe Kshipram Swayam Marthandabhairava: ||

Dhanam Yo Harathe Chorai: Namasahasrajapina: | Yathra Kuthra Sthitham Vapi Kshethrapalo Nihanthi Tham ||

Vidhyasu Kuruthe Vadham Yo Vidhvan Namajapina |Thasya Vaksthambhanam Sadhya: Karothi Nakuleshvari ||

Yo Raja Kuruthe Vairam Nama Sahasrajapina | Chathurangabalam Thasya Dhandini Samhareth Swayam ||

Ya: Paden Namasahasram Shanmasam Bhakthisamyutha: | Lakshmishchanchalyarahitha Sadha Thishtathi Thathgrihe|||| Jai Sriman Narayana ||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: ||21- 30|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Hayagreevah continues “ Oh! Kalashisutha, recitation of these sacred hymns on the day of Navami, Chathurdhashi, Shukravaram, Paurnamasya on full moon day, and veneration of Goddess Sri Lalitha, following Panchaupachara/five types of significant offerings,  would eradicate all kinds of illnesses and worshiper would attain long life, it would eradicate fever and infectious diseases , all kinds of illnesses will be burnt into ashes the moment worshiper recite these sacred hymns, Oh! Mune,  veneration of Goddess Sri Lalithambika who resides in the middle of the ocean of Sudhasagara/ocean of nectar, by installing Kumbham and recitation of these sacred hymns ,  applying sacred ashes would cure all the illnesses instantly, it would eradicate all the evil effects caused by the changes in the planetary positions, recitation of these sacred hymns would eradicate toxic poisons, childless couple would be benefited with virtuous offspring by offering Navaneetham/fresh butter to Goddess Lalithambika, worshiper would be relieved from worldly bondage, he/she would attain immense wealth and prosperity, princely status,  fame and ultimately   nearness to Goddess Lalithambika by reciting these sacred hymns during the hours of dusk.”


Navamyam Chathurdhashyam  Sithayam Shukravasare | Keerthayenamasahasram Paurnamasyam Visheshatha: ||


Paurnnamasyam Chandhrabimbe Dhyathva Sri Lalithambikam | Panchopacharai: Sampujya Padennamasahasrakam ||

Sarve Roga: Pranashyanthi Dheerghamayushyam Cha Vindhathi | Ayamashukaro Nama Prayoga: Kalpachodhitha: ||

Jvaraththram Shirasi Sprushtva Padennamasahasrakam | Thakshanath Prashamam Yathi Shirasthodhojwaroapi Cha ||

Sarvavyadhi Nivruthyarththam Sprushtva Basma Japedhitham | Thath Bhasmadharanadeva Nashyanthi Vyadhaya: Kshanath ||

Jalam Samanthrya Kumbhastham Namasahasratho Mune | Abishinjeth Grahagrasthan Graha Nashyanthi Thath Kshanath ||

Sudha Sagaramadhyastham Dhyathva Sri Lalithambikam | Ya: Paden Namasahasram Visham Thasya Vinashyathi ||

Vandhyanam Puthralabaya Namasahasra Manthritham | Navaneetham Pradhadhyath Thu Puthralabho Bhaveth Dhruvam ||

Devya: Pashena Sambandham Akrishtamangushena Cha | Dhyathva Abheeshtam Sthriyam Rathrau Paden Namasahasrakam ||

Ayathi Swasameepam Sa Yadhyapyantha: Puram Gatha | Rajakarshana Kamashcheth Rajavastha Dhigmukha: ||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 11 - 20

|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Hayagreevah continues “ Oh! Kumbhasambhava, recitation of these sacred hymns provides the merit of charity of millions of horses, construction of well in the deserted places where water source is really hard, and serving millions of Bhramins with sumptuous meal, it provides abundance of merit of performance of devout acts for thousands of years, these are highly propitious as well as confidential hymns praising the thousands of sacred names of Goddess Lalitha, Oh! Kalashisutha, recitation of these sacred hymns followed with Nithyakarma/daily rite would eradicate all the severe sins of the worshiper, in order to get relieved from the accumulated sins worshiper should sincerely venerate Himashailasutha who is the daughter of Mount Himavan capable to provide serenity of mind, with intense devotion and faith along with the recitation of these thousands of sacred names, whoever sincerely worship Goddess Sri Lalitha and recite  these thousands of sacred names would please her immensely, if it is difficult to recite the hymns on regular basis,  recitation of these sacred text on the auspicious days like Shankaranthi, Vishu, Janmanakshathra, during solar and lunar eclipse would provide abundance of religious fervor.” Ya: Kotim Hayamedhanam Aharedh Gangarodhasi | Achareth Koopa Kotiryo Nirjale Marubhoothale ||

Dhurbhikshe  Ya: Prathidhinam Koti Bhramana Bhojanam |Sradhdhaya Paraya Kuryath Sahasra Parivathsaran ||

Thathpunyam Kotigunitham Labeth Punyamanuththamam | Rahasyanamasahasre Namno Ayekasya Keerthanath ||

Rahasyanama Sahasre Namaikamapi Ya: Padeth |Thasya Papani Nashyanthi Mahanthyapi Na Samshaya: ||

Nithyakarmanushtanath Nishidhdha Karanadhapi | Yath Papam Jayathe Pumsam Thathsarvam Nashyathibhrutham ||

Bahunathra Kumukthena Shrunuthvam Kalashisutha | Athraika Namno Ya Shakthi: Pathakanam Nivarththane ||

Thannivarththyamagham Karththum Nalam Lakachathurdhasha | Yasthyakthva  Namasahasram Papahanimabeepsthi | Sahi Sheetha Nivruthyarththam Himashailam Nishevathe ||

Bhaktho Ya: Keerthayennithyen Nithyam Idham Nama Sahasrakam |Thasmai Sri Lalithadevi  Preethabishtam  Prayacchathi ||

Akeerthayannidham Sthothram Katham Bhaktho Bhavishyathi |Nithyam Sankeerthanashaktha: Keerthayeth Punyavasare | sankrathau Vishuve Chaiva Swajanma Thrithayeayane ||


|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 1- 10|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Hayagreevah continues “ Oh! Ghatothbhava who was originated from the vessel, the above are the thousands of sacred names of Goddess Lalitha which I have narrated to you already, it is highly confidential hymn immensely pleases  Goddess Lalitha, there are no other sacred hymns superior to this  neither in the past nor  in the future, it cures all the severe illnesses and provides all kinds of wealth and richness to the worshiper, it removes all kinds accidental and untimely deaths, it cures all kinds of fever and infectious diseases, it provides long life, virtuous offspring and grandchildren, ultimately Purusharththa/Dharma, Artha, Kama and Moksha.  Whoever sincerely devoted to the veneration of Lalitha, should recite these glorious verses on regular basis, it would provide abundance of piousness, it should be recited following prescribed rite during the early hours of dawn after abulation,  followed with the veneration of Sri Chakra along with the recitation of thousands of sacred names of Goddess Lalitha, Oh! Kumbhasambhava, listen to me carefully about the piousness that brings by the recitation of these sacred chants, it brings the merit of holy dip in the Ganga and all the sacred rivers for millions of years, installation of millions of Linga after sanctification process which provides liberation from repeated births, fortune to reside in Kurukshethra and offering abundance of gold ornaments as charity to Bhramin who strictly follows Bhraminic rites.”


Ithyevam Nama Sahasraham Kathitham They Ghatothbhava | Rahasyanam Rahasyam Cha Lalitha Preethidhayakam ||

Anena Sadhrusham Sthothram Na Bhootham Na Bhavishyathi | Sarvaroga Prashamanam Sarvasampath Pravardhanam |Sarvapamrithyushamanam KalaMrithyunivaranm||

Sarvajvararththishamanam Dheerghayushya Vardhanam | Puthra Pradhama Puthranam Purusharththa Pradhayakam ||

Idham Visheshath Sridevya: Sthothram Preethividhayakam | Japen Nithyam Prayathnena Lalithaopasthi Thathpara: ||

Pratha: Snathva Vidhanena Sandhyakarma Samapya Cha | Poojagriham Thatho Gathva Chakrarajam Samarcchayeth ||

Vidhyam Japeth Sahasram Va Thrishatham Shathameva Va | Rahasyanama Sahasram Idham Pashchath Paden Nara: ||

Janamamadhye Sakricchapi Ya Yethath Padathe Sudhi: | Thasya Punyaphalam Vakshye Shruthvam Kumbhasambhava ||

 Gangadhi Sarvatheertheshu Ya: Snayath Kotijanmasu | KOti Linga Prathishtam Cha Ya Kuryadh Vimukthake ||

 Kurukshethre Thu Yo Dhadhyath Kotivaram Ravigrahe | Kotim Sauvarnnabaranam Shrothriyeshu Dhvijanmasu ||

|| Jai Sriman Narayana||

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 11 - 20|| Jai Sriman Narayana ||

Lord Hayagreevah continues “ Oh! Kumbhasambhava, recitation of these sacred hymns provides the merit of charity of millions of horses, construction of well in the deserted places where water source is really hard, and serving millions of Bhramins with sumptuous meal, it provides abundance of merit of performance of devout acts for thousands of years, these are highly propitious as well as confidential hymns praising the thousands of sacred names of Goddess Lalitha, Oh! Kalashisutha, recitation of these sacred hymns followed with Nithyakarma/daily rite would eradicate all the severe sins of the worshiper, in order to get relieved from the accumulated sins worshiper should sincerely venerate Himashailasutha who is the daughter of Mount Himavan capable to provide serenity of mind, with intense devotion and faith along with the recitation of these thousands of sacred names, whoever sincerely worship Goddess Sri Lalitha and recitate  these thousands of sacred names would please her immensely, if it is difficult to recite the hymns on regular basis,  recitation of these sacred text on the auspicious days like Shankaranthi, Vishu, Janmanakshathra, during solar and lunar eclipse would provide abundance of religious fervor.” Ya: Kotim Hayamedhanam Aharedh Gangarodhasi | Achareth Koopa Kotiryo Nirjale Marubhoothale ||

Dhurbhikshe  Ya: Prathidhinam Koti Bhramana Bhojanam |Sradhdhaya Paraya Kuryath Sahasra Parivathsaran ||

Thathpunyam Kotigunitham Labeth Punyamanuththamam | Rahasyanamasahasre Namno Ayekasya Keerthanath ||

Rahasyanama Sahasre Namaikamapi Ya: Padeth |Thasya Papani Nashyanthi Mahanthyapi Na Samshaya: ||

Nithyakarmanushtanath Nishidhdha Karanadhapi | Yath Papam Jayathe Pumsam Thathsarvam Nashyathibhrutham ||

Bahunathra Kumukthena Shrunuthvam Kalashisutha | Athraika Namno Ya Shakthi: Pathakanam Nivarththane ||

Thannivarththyamagham Karththum Nalam Lakachathurdhasha | Yasthyakthva  Namasahasram Papahanimabeepsthi | Sahi Sheetha Nivruthyarththam Himashailam Nishevathe ||

Bhaktho Ya: Keerthayennithyen Nithyam Idham Nama Sahasrakam |Thasmai Sri Lalithadevi  Preethabishtam  Prayacchathi ||

Akeerthayannidham Sthothram Katham Bhaktho Bhavishyathi |Nithyam Sankeerthanashaktha: Keerthayeth Punyavasare | sankrathau Vishuve Chaiva Swajanma Thrithayeayane ||
|| Jai Sriman Narayana ||

Wednesday, 27 June 2018

Sri Arunachaleshvara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 91 - 100|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Lord Arunachaleshvara who represents essential five elements, he symbolizes perseverance and energy,  he is Sundareshvara, he represents Vikshvasena, he symbolizes Agni, he is surrounded by Ganas, he has the brilliance of sun, he is Govindharaja, he is Rajesha, he is worshiped by all, he represents Shathakrathu who had performed thousands of fire sacrifices, he is fond of lotus flowers, he is the essence of Universe and its living beings, he is fond of veneration and priestly classes, he is the source of Universe and its living beings, he carries out the essential functions of the Universe, he is primeval deity, he is Bhramacharin who follows strict chastity, he undertakes extreme vows and penances, he is inspirational to his passionate devotees, he witnesses the happenings in the Universe, he is Chithrabhanu, he is Maheshvara who represents planets, he is highly honorable, he resides as soul in living beings, he is too considerate and works for the welfare of Universe and its living beings, he has great effulgence, he is Arunachala who has supreme radiance, he is Lord of Ganas who is store house of virtues, he is watchful, he resides on the highest peak of Shailaraja, he is the provider of abundance of boons, he illuminates the whole Universe with his radiance, he is worshiped by pure and pious people, he represents sky, he is clam, he is void of impulse, he is virtuous, he is most desirable, he has great brilliance, he is fond of Samagana, he eradicates evil effects of Kali era, he is wielded in powerful bow and arrows, he is Lord of Mareechi, he is pure, he is attired in skin of animals, he is Mrida who eradicates sorrows and grief of worldly existence, he is  Lord of virtuous people, he is Lord of living beings, he is Lord of Goddess Vani, he is Shipivishta who is all pervading, he represents Madhyamashruthi, and Veda, he remains in the association of pious people, he is a great warrior, he is clever, he represents Prana/vital air, he is supreme Lord Maheshvara, he is extremely compassionate,he showers abundance of boons, he is worshiped by illustrious Rishis and Sages, he is extremely valorous, he is the source of action, he represents Lord of Yadhava and Raghu, he is seated on  the skin of leopard, he represents system and arrangements, he is closest companion of the virtuous and righteous people.

Panchavaranasamyuktha  Suthrathanthu  Sundhareshvara | Vikshvasena Agnisambhootha Ganadhipathaye Nama: ||

Amshumathe  Govindharaja  Rajesha  Bahupoojya Shathakrathu | Neerajanapriya  Bhabhrave  Adharajja  Archakapriya ||

Adhikarthre  Lokakarthre  Bhramacharin Dhridavritha |Bhakthapreranakrithe  Sakshine  Chithrabhanave  Grahakshama ||

Maheshvara  Manasheela  Sarvabhoothahitheratha |Chinthanuvarthin Kanthijja  Thaijasathma  Arunachala ||

Gunanatha  Sarvadhrishta  Shailarajamanohara | Varapradha  Prakashathma  Vimalathmavalokitha ||

Vyomatheetha  Sheethaguna Hethusadhanavarjitha | Krithajja  Pulaka Snehashalin Kamine  Swayamprabhave Nama: ||

Samapriya  Kalidhvamsin Shathadhvanine  Nama: | Mareechimathe  Amala  Charmavasa  Mridaya Cha ||

Samsaranashaka  Sathpathi Jeevithesha  Vanisha  Madhyamashrutha | Shipivishta  Vedashantha  Sangasangavivarjitha ||

Sainika  Kushala  Prana  Sarvalokamaheshvara | Sadhanugraha  Dhayaroopin Vishishtajanavathsala ||

Suvikrama  Sarvagatha  Yadhavesha  Yadhudhvaha | Vyaghracharmasanaseena  Samvidhathma  Suhrithsukha ||

|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Arunachaleshvara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 81 - 90|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Lord Arunachaleshvara who is the essence of Universe and its living beings, he has embodied as Linga, he is  Lord of planets, he is closest companion of the worshiper and has pleasing disposition, he is supreme bliss, he is supreme ascetic , he has the radiance of sun in the early hours of dawn, he amiable, he fulfils all the desires of the worshiper, he has pleasing face, he symbolizes dance, music, and all the art forms, he has most desirable form, he absorbs the Universe and its living beings at the end of Yuga, he is the provider of refined knowledge, he symbolizes good moral conduct and disciplines, he removes all the curses, he is the destroyer of sins, he is the Lord of cows, he is the protector of Universe and its living beings, he eradicates afflictions of the worshiper, he is eulogized by Veda, he symbolizes Indhra to King, he is Lord of Kings, he is adorned in garlands of Thulsi, he fulfils all the desires of the worshiper, he represents Agamashasthras, he holds antelope, he is Shivankara who symbolizes auspiciousness, he is Thathpurusha/one of the five faces of Lord Shiva, he is Lord of the Universe and its living beings, he is munificent, he eradicate lethargy and laziness, he disperses the fruit of Karma, he is supreme Lord who is Pradhanapurusha, he is fond of Vipra, he has supreme radiance who symbolizes science of astrology, he has great splendor, he is attired in gem decorated garment, he is Sarveshvara who is all pervading, he represents Bhaskara, he is the protector of all, he is the protector of righteous and pious people, he is extremely compassionate, he disperse the Karma, he protects the worshiper from accomplishment of Karma, he symbolizes wisdom and knowledge, his matted hair locks represents wealth, he represents Trinities, he is Amareshvara, he witnesses the Karma of the living beings, he symbolizes righteous deeds, he is the provider of fruit of all Karma, he is absolute truth, he represents supreme intellect, and  Siddha, he is the provider of happiness and welfare, he provides supernatural powers, he is  Lord of moon, he symbolizes nectar, he represents Shiva as well as Shakthi therefore he provides qualities of female as well as male, he has mesmerizing features, he is the king of Lion, he is the safest heaven to worshiper who are surrendered at his lotus feet, he represents precious gem Chinthamani, he is the preceptor of Suras, he is surrounded by spirit, he is the Lord of moon, he is Eshana, he steals the heart of ardent devotees, he represents Vaikundanayaka.

Sarvadhara  Linganatha  Navagrahamakhashraya | Suhrithe  Sakhye  Sadhanandha Sadhayogine ||

Sadharuna  Susheela  Vanchitharthajja  Prasannavadhanekshana |Nriththa Geetha Kalabhijja Pramoha  Vishvabhojana ||

Jyanadhathre  Sadhachara  Sarvapashavimochaka | Ucchethre  Gopathe Gopthra Shamana  Vedasamsthutha ||

Rajendhra  Rajarajesha  Thulasidhamabhooshana |Kamikagamasara  Mrigadharin Shivangara ||

Thathpurusha  Lokanatha  Makhavathe  Thamasaspathe | Vidhikarthre  Vidhanajja  Pradhanapurusheshvara ||

Viprapriya Parasmaijyothishe  Pushkala  Rathnakanchuka | Sarveshvara  Sarvamaya  Bhaskara  Sarvarakshaka ||

Sugopthre  Karunasindhave  Karmavidhe  Karmamochaka | Vidhyanidhe  Bhoothikesha Thrimoorthe  Amareshvara ||

Karmasakshin Karmamaya  Sarvakarmaphalapradha | Sathyathmane Sumathe  Siddha Sukhadha Siddhidhayaka ||

kshipeyamrithesha  Sthripumbhavapradhaya Cha | Sulakshana  Simharaja  Ashrithamarapadhapa ||

Chinthamane Suraguruve  Yathudhana  Kshapakara | Eshana Thaskaresha  Vidhivaikundanayaka |||| Jai Sriman Narayana ||

Tuesday, 26 June 2018

Sri Arunachaleshvara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 71 - 80|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Lord Arunachaleshvara who is firm, he symbolizes greatest philosophies, he is unconquerable, he has personified as Nandhikeshvara, he is Apampathi who is Lord of ocean, he is Surapathi who is Lord of deities, he has supreme radiance resembles to molten precious yellow metal, he has crimson colored eyes, he is forbearing,  he has personified as Dhaththathreya, he is Vanaspathi who is Lord of woods, he is Thrayambaka who has Surya, Chandhra, and Agni as three eyes, he is Vararuchi who takes immense pleasure in  providing  boons, he is Lord of Lords, he has powerful four arms, he represents mystical sounds, he is Lord of Varuni, he carries antelope, his beautiful eyes has the resemblance to lotus flower petals, he is the ruler of Universe, he has unique limbs, he disperse the fruit of Karma, he is the Lord of Thripura, he represents Subramanya, he is the Lord of Universe and its living beings, he is supreme Lord, he is infallible, he is perceivable for the virtuous people, he is mounted on celestial bull, he represents moon, Saugandhika/rich frangrances, Kathyayana, Vishnuratha, Lord of Karthika, Valmikanatha,  and all the deities, he remains in the association of pious, he is fond of  flowers of Unmaththa, he symbolizes Vaikunda, he is serene, he is Lord of mace,  he is Lord of Uma, he showers abundance of boons to worshiper, his eyes are crimson colored, he symbolizes auspiciousness, he has great physique, he is Lord of serpents, he symbolizes Shaivavidhya which symbolizes the knowledge about Lord Shiva, glorious philosophies of Lord Shiva and faith on Lord Shiva, he is Shivayogi, he symbolizes supreme bliss,  he guides passionate devotes who have  intense faith and devotion to cross the ocean worldly existence effortlessly, he is the essence of Veda and Vedantha, he holds all the greatest philosophies, he is supreme Lord Shiva, he is magnanimous and highly honored by the deities, he represents all the deities, he represents nine ocean, he is Lord of nine oceans,  and Navavarana, he is the source of nine sacred rivers, he is the Lord of destitute and desolate, he is the Lord of directions, he is divine personified, he represents solar and lunar eclipse, he is learned, he has numerous eyes, he has personified as flawless Bhairava, he resides under Vatavruksha, he is eloquent, he is highly honorable, he is beloved of daughter of Malayaja, he represents Galaxy, he is adorned stars as garland, he represents Paksha known as Shukla Paksha and Krishna Paksha, Masa/months and Samvathsara/years.


Sthayine  Sakalathathvathmaka Jayajja  Nandhikeshvara | Apampathe Surapathe Thapthachamikaraprabha ||

Rohithakshva  Kshamaroopin Thaththathreya  Vanaspathaye Nama: | Thrayambaka Vararuche  Devadeva Chathurbhuja ||

Nakula Varuninatha Mrigine  Rajeevalochana | Vishvambara  Vichinthranga  Vidhathre  Purashasana ||

Subramanya  Jagathswamin Nithyanatha  Niramaya | Sakalpa  Vrisharooda  Chandhra  Saugandhikeshvara ||

Kathyayana  Vishnuratha  Sathsanga  Swamikarthika |Valmikanatha  Devathma  Unmaththakusumapriya ||

Vaikunda  Sushantha  Gadhanayaka  Umakantha Anugrahesha | Lohithaksha  Shivoththama Mahakaya Bhujangeshvara ||

Shaivavidhyavisharadha  Shivayogin Shivanandha | Shivabhakthasamuddhara  Vedanthasarasandhoha Sarvaththathvavalambana ||

Navanathagranye  Manine Navarnnantharasthitha | Navavaranasamyuktha  Navatheerthapradhayaka ||

Anathanatha  Dhignatha  Shankhanadhin Ayanadhvaya | Adithaye  Anekavakthrasamyutha  Poornna Bhairava ||

Vatamoolashraya Vagmin Manya  Malayajapriya | Nakshathramalabarana  Paksha Masarthu Vathsara ||

|| Jai Sriman Narayana ||

Sunday, 17 June 2018

Sri Arunachaleshvara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 61 - 70|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Lord Arunachaleshvara, he  is Pundareeka who bears auspicious mark on the forehead, he is all pervading, he is divine personified and worshiped by all the deities, he symbolizes supreme wisdom and knowledge,  he symbolizes great  Yagnas, he is the Lord of Konkana, he is supreme preceptor, he represents Chandhass, he symbolizes supreme intellect, he is eloquent, he is Amareshvara, he is Universal monarch/emperor, he symbolizes Universe and its living beings, he is supreme bliss, he symbolizes ocean of mercy, he has reddish eyes, he has reddish brown complexion, he is worshiped by all, he is the destroyer of demons of Pura, he symbolizes death, he is supreme physician, he is the Lord of distressed and desolate pople, he is the provider of wealth and prosperity, he represents Kamalasambhava who is originated from the lotus flower, he is Gangadhara who is adorned in sacred river Ganga on matted hair locks, he represents water, he follows strict disciplines, he symbolizes victory and auspiciousness, he represents Agnihothri who engages in fire worship, he is worshiped with fire sacrifices, he is beloved of Nara and Narayana, he is Lord of nectar of immortality, he is too compassionate, he takes refuge of Srivathsa/Lord Vishnu, he is Chandesha, he is most pleasing and amiable as well, he is Sugreevah who has beautiful neck/ bluish throat, he is adorned in venomous serpents as ornaments, he is Shathanandha who represents supreme bliss, Krishna and Vishnu, he is Mahayogin who undertakes supreme Yogic practices,  he is adorned in highly fragrant musk, he has personified as Sharabeshvara, he is Shoolapani who is wielded in powerful trident, he is supreme Lord, he is Chandhrachooda who is adorned in crescent moon on matted hair locks, he is beloved of sacred rivers, he produces boisterous roar, thunderous noises, he is Lord of all branches of knowledge, he is Sthanu who is firm, he is safest ferry to cross the ocean of worldly existence, he is eternal, he is supreme Lord, he is death of Lord of Yama, he is Vamadeva, he is Lord of Gnanasambhandha, he is forebearing and he easily forgives the sins committed by his devotees, he is void of aging and death, he has bluish throat/attractive lines on the neck, he is supreme bliss, he is worshiped by millions of Yoginis, he has five faces, he carries out five essential functions of the Universe, he is enemy of Pancheshu, he is Eshvara, he is most promising, he bestows auspiciousness, he is eulogized by Vedic chants, he represents Veda, he is Dhivaspathi/Lord of sky, he symbolizes prosperity and fortune, he is the companion of Yaksharaja, he is Siddha, he has numerous Ganas at his service.

Pundareeka  Sarvamaya  Dhaivajja  Dhaivavandhitha | Mahakrathu Mahayajjvin Konkanesha  Guruththama ||

Chandhomaya  Mahajjyanin Vachaka  Amareshvara | Sarvabhauma  Sadhanandha  Karunamrithavaridhi ||

Pingalaksha Pingaroopa  Puruhootha  Puranthaka | Mrithyave  Vaidhya  Dheenadheesha  Sreedha  Kamalasambhava ||

Gangadhara  Thoyaroopin Sheelavathe Sheeladhayaka | Jayabhadhra  Agnihothra  Naranarayanapriya ||

Amrithesha  Kripasindhu Sreevathsasharanapriya | Chandesha  Sukhasamvedhya Sugreevah Sarpabhooshana ||

Shathanandha Mahayogin Sugandhin Sharabeshvara | Shoolapani Surajyeshta  Chandhrachooda  Nadhapriya||

Sarvavidhyeshvara Sthanu Tharaka Anantha Eshvara Thadha | Kalakala  Vamadeva  Jyanasambandhanayaka ||

Bhakthaparadhasodre Jaramaranavarjitha | Shithikanda Chithanandha Yoginikotisevitha ||

Panchavakthra Panchakrithya  Pancheshuripave Nama: | Eshvara  Prathishravase  Shivathara Punyasholakathey Nama: ||

Dhivaspathaye  Shivathara  Yaksharajaskaha  Thadha | Siddha  Sadhasevakavardhaka ||
|| Jai Sriman Narayana ||