Tuesday, 28 November 2017

Sri Devi Ashtakam – Sri Yoganandha - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||I shall meditate upon Lokamatha who is the mother of Universe and its living beings, she eradicates miseries and sorrows of the Samsara, she is supreme Goddess, she is powerful, she is Bhavani who is beloved of all, I shall meditate upon  Bhakthavathsala who is too compassionate to her worshiper, she is beloved of Lord Shiva, she is fond of intense devotion, she is perceivable through intense devotion and faith,  she augments fame of her passionate worshiper,  I shall meditate upon Parameshvari who is the consort of Lord Parameshvara, she is mounted on celestial bull, she is Maheshvari,  she is Annapoornna who symbolizes abundance of grains,  she has pleasing disposition always,  she is Parvathi who is worshiped on the auspicious days of full moon and auspicious days, I shall meditae upon Janani who is the mother of Universe and its living beings, she is personified as Uma, she is dearest darling of Shiva, she is female force of Shambu, she is  Goddess of living beings,  she represents Kalarathri which is the darkest hours of night, Maharathri which is the night of deluge at the end of Kalpa, she is Moharathri as well,  I shall meditate upon supreme Goddess who is the provider of Moksha,  she symbolizes auspiciousness, she is worshiped by illustrious Rishis and sages, she is the cause of Universe, she preserves it and ultimately absorbs the same, I shall meditate upon Devapoojitha who is worshiped by all the deities, she is worshiped by illustrious Rishis and Sages, she is divine personified in order to eradicate the grief of deities, she is Amba who always works for the welfare of the deities, I shall meditate upon Jagadheeshvari who is the Goddess of the Universe, she is the source of Universe and its living beings, she is a great illusionist, she is ShivA who  is the dearest consort of Lord Shiva, she is Gauri who symbolizes eternal bliss, she provides Moksha to her passionate devotees, she has three eyes, and she is Shankari /consort of Shankara who symbolizes auspiciousness,  I shall meditate upon supreme Goddess who symbolizes Prakrithi, she is beyond description, she is the provider of permanent happiness and wealth to her worshiper, she eradicates miseries and sorrows of the distressed people who are surrendered at her lotus feet, Sri Devyashtakam is highly propitious hymn was composed by  Sri Yoganandha, whoever reads or recites these verses with intense devotion would attain highest of the pieties.Mahadevi Mahashakthi Bhavani Bhavavallabham | Bhavarththibhanjjanakari  Vandhe Thvam  Lokamatharam ||

Bhakthipriyam Bhakthigamyam Bhakthanamkeerthi Vardhineem | Bhavapriyam Sathi Devi Vandhe Thvam Bhakthavathsalam ||

Annapoornna Sadhapoornna Parvathi Parvapoojitham | Maheshvarim Vrisharooda Vandhe Thvam Parameshvarim ||

Kalarathrim Maharathrim Moharathrim Janeshvarim | Shivakantham Shambushakthim Vandhe Thvam Jananeem Umam ||

Jagathkarthri Jagadhdhathri Jagathsamhara Karaneem | Munibhi: Samsthutham Bhadhram Vandhe  Thvam  Mokshadhayineem ||

Devadhukhaharam Ambam Sadha  Devasahayakam | Muni Devai: Sadha  Sevyam Vandhe Thvam  Devapoojitham ||

Thrinethram Shankareem Gaurim Bhagamokshapradham Shivam | Mahamayam Jagathdhvajam Vandhe Thvam Jagadheeshvarim ||

Sharanagatha Dheenarththa Sarvadhukhavinashineem | Sukha Sampathkareem Nithyam Vandhe Thvam Prakrithim Para ||


Devyashtakam Idham Punyam Yoganandhena  Nirmitham | Ya : Padeth Bhakthibhavena  Labathe Paramamsukham ||


|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Adhya Sthothram – Sri Bhramayamala Thanthram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Bhrama speaks “ Oh! Vathsa/son, carefully listen to the highly propitious hymns praising the splendor of Sri Adhya, whoever recites these sacred verse with intense devotion would become beloved of Lord Vishnu, worshiper would be freed from the fear of death and illnesses in the Kali era, childless couple who recites or listens to these verse for three fortnight would obtain virtuous offspring, worshiper who listens to these verse from a Bhramin for two months, would attain Mukthi, pregnant women who is destined to give still birth would give birth to healthy child, worshiper will not face any perils while travelling on the ferry, warrior attain victory in the battlefield, worshiper who keeps these sacred hymns in writing and install in their home will not face any troubles from fire of thieves, recitation of these sacred hymns would bring Kingdom and it will please all the deities, I shall meditate upon Bhramani who resides in Bhramaloka, Sarvamangala in the abode of  Vaikundam, Indhrani in the abode of Amaravathi, Ambika in the abode of Varuna, Kalaroopa in the abode of Yama, Shubha in the abode of Lord Kubera, Mahanandha in the abode of Agni, Mrigavahini in Vayavya, Rakthadhantha in Nairuthi, Shooladharini in Eshanyam, Vaishnaviroopa in Pathala Loka, Devamohini in Simhala, Surasa in  Manidhvipam, Bhadhrakalika in Lanka, Rameshvari in Sethubandham, Vimala in the abode of Purushoththama, Viraja in the city of Aundradhesham, Kamakhya in Neelaparvatham, Kalika in Vangadhesham, Maheshvari in Ayodhya, Annapoornna in Varanasi, Gayeshvari in Gayakshethram, Bhadhrakali in Kurukshethra, Kathyayani in Vraja, Mahamaya in Dwaraka, Maheshvari in Mathura, she represents hunger in living beings, she represents tide in ocean, Shuklapaksha, Krishnapaksha and Ekadhashi, she is personified as daughter of Dhakshaprajapathi, she destroyed the grand Yajja of Dhakshaprajapathi, she is personified as Janaki for Rama, she causes  annihilation of Ravana, she destroyed the demons Chanda, Munda, Rakthabeeja, Nishumbha, Shumbha, and  Madhukaitabha, she provides intense devotion at the lotus feet of Lord Vishnu, she is Durga who provides abundance of happiness, and Moksha as well, these are sacred hymns praising the splendor of Sri Adhya is highly auspicious and it should be recited on daily basis, it eradicates all kinds of fever and critical illnesses, it also provides pieties of dip in the crores of sacred rivers, Oh! Jaya kindly protect me in forefront, Oh! Vijaya kindly protect me on the back, Oh! Narayani kindly protect me from the upper areas and Oh! Simhavahini kindly protect all my limbs. She is Shivadhoothi who assigned Lord Shiva as her emissary; she is Ugrachanda who destroyed the demon Chandasura, Oh! Parameshvari kindly protect each and every limbs of us, she is Vishalakshi who have wide beautiful eyes, she is Mahamaya who is a great illusionist, she is Kaumari who is youthful, she is the consort of Lord Shiva, she is wielded in Chakra, she provides victory to worshiper, she is fond of battlefield and she gets exhilarated in the battlefields, she is Durga, she is victorious, she is Kali, Bhadhrakali and Maheshvari as well, she is embodied as Narasimhi/half lion and half woman, Varahi/boar faced, she provides all kinds of supernatural powers and well being to worshiper, she has dreadful appearance that induce fear, she is Maharaudhri who eradicates extreme fears and anxieties of the worshiper.”


Sri Bhrama Uvacha -

 Shrunu Vathsa Pravakshyami  Adhya Sthothram Mahaphalam | Ya: Padeth Sathatham  Bhakthya Sa  Yeva Vishnuvallabha: ||

Mrithyu Vyadhi Bhayam Thasya  Nasthi Kinchith  Kalau Yuge | Aputhra Labathe  Puthram Thripaksham Shravanam Yadhi ||

Dhaumasau Bandhanamukthi Vipravakthrath Shrutham Yadhi |Mrithavathsa Jeevavathsa Shanamasam Shravanam Yadhi ||

Naukayam Sankade Yuddhe  Padanath Jayamapnuyath | Likhithva  Sthapayeth Gehe  Na Agni Chorabhayam Kvachith ||

Rajasthane Jayi Nithyam Prasanna: Sarvadevatha | Om Hreem Bhramani Bhramaloke  Cha Vaikunde  Sarvamangala ||

Indhrani Amaravathyamvika Varunalaye | Yamalaye  Kalaroopa  Kuberabhavane Shubha ||

Mahanandhagnikone Cha  Vayavyam Mrigavahini | Nairuthyam  Rakthadhantha  Cha Eshanyam Shooladharini ||

Pathale Vaishnaviroopa Simhale  Devamohini | Surasa Cha  Manidhvipe  Lankayam Bhadhrakalika ||

Rameshvari Sethubandhe  Vimala Purushoththame  | Viraja  Aundhradheshe Cha Kamakshya Neelaparvathe ||

Kalika  Vangadheshe  Cha Ayodhyam Maheshvari | Varanyasam Annapoornna  Gayakshethre  Gayeshvari ||

Kurukshethre Bhadhrakali Vraje Kathyayani Para | Dhvarakayam Mahamaya  Mathurayam Maheshvari ||

Kshudha Thvam Sarvabhoothanam Vela Thvam  Sagarasya  cha | Navami Shuklapakshasya  Krishnasaikadhashi  Para ||

Dhakshasa Dhuhitha  Devi Dhakshayajja Vinashini | Ramasya Janaki  Thvam Hi Ravanadhvamsakarini ||

Chandamunda Vadhe  Devi Rakthabeejaviniashini | Nishumbhashumbhamadhani Madhukaitabhaghathini ||

Vishnubhakthipradha  Durga Sakhadha  Mokshadha Sadha | Adhya Sthavam Idham Punyam Ya: Padeth Sathatham Nara: ||

Sarvajjvarabhayam Na Syath Sarvavyadhi Vinashanam | Koditheerthaphalam Thasya  Labathe Na Athra Samshaya : ||

Jaya Mey Chagratha: Pathu  Vijaya Pathu Prishtatha: | Narayani Sheershadhesho Sarvange  Simhavahini ||

Shivadhoothi  Ugrachanda Prathyange Parameshvari | Vishalakshi Mahamaya  Kaumari  Sangini Shiva ||

Chakrini Jayadhathri Cha  Ranamaththa  Ranapriya | Durga  Jayanthi Kali Cha Bhadhrakali Mahodhari ||

Narasimhi Cha Varahi Siddhidhathri Sukhapradha | Bhayankari Maharaudhri Mahabhayavinashini ||

|| Ithi Sri Bhramayamale  Bhrama-Narada Samvadhe  Adhyasthothram Sampoornnam ||


 || Jai Sriman Narayana ||

Monday, 27 November 2017

Sri Kamala Sthothram by Lord Shiva – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||         
Lord Shiva speaks “ Oh! Devi, she is the essence of Pranava, she is pure, and she represents Sathvik nature, she is the mother of all deities, Oh! Beautiful one, kindly be gracious, she resides as subtle element in living beings, Panchabhootha and Panchathanmathra resides on her chest, she is perceivable through sacred hymns of Veda, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is eulogized by deities, Dhanavas, Gandharva, Yaksha, Rakshasa and Kinnara, Oh! Lakshmi , Oh! Beautiful one kindly be gracious always, she is beyond description, she is supreme Goddess, she is surrounded by Bhoothaganas, she is eulogized by scholars and learned men, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is flawless, she symbolizes permanent wealth, she is the protector of people who are surrendered to her, she is primordial, she carries out the function of the Universe, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is absolute Bhramam, she is personified as Savithri, she illuminates the Universe with her radiance, she symbolizes Universe, she is supreme bliss,  Oh! Beautiful one kindly be gracious, she represents essential five elements/Panchabhootha, such as Earth, Eether, Water, Fire,  and Air, she is the cause and effect as well, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is supreme Goddess who is personified as Hemavathi for Mahesha, Kamala for Keshava, and consort of Bhrama, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is personified as Chandi, Durga, Kalika, and Siddheshvari who symbolizes various supernatural powers, she is Yogini, she is perceivable through Yogic practices, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she symbolizes infant in babies, youth in adults, and aged in elderly, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is store house of virtues, she is beyond virtues, she is primeval, she symbolizes supreme wisdom, she is perpetual, she represents Mahaththaththva/Prakrithi, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she undertakes severe penances, she represents penances, supernatural powers/Siddhi, supreme bliss, she is Prakrithi, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is primordial deity, she is the cause of preservation of Universe and its living beings, she is the ultimate resting place, she is independent, she dwells in living and nonliving things, she resides in and out as well, she is all pervading, she is too passionate to her worshiper, she is a great illusionist therefore ignorent loses the knowledge of self and intellect, eventually they take repeated births according to their sins and pieties attained, she is absolute truth, she illuminates the Universe with her stream of light, she dwells as intellect, she is supreme consciousness, ignorant immerses in worldly pleasures in the association of offspring, wife, and  house, ultimately ends in extreme grief and sorrow, she is Deveshi who undertakes expedition at her own will to  Suryamandala and Chandhramandala,  Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is mother to Lord Bhrama, Esha,  and Vishnu, she is Bhramakhya and she is absolute Bhramam, she remains visible as well invisible, Oh Deveshi, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is stable, she is all pervading, she is beyond Maya, she is Maheshvari, she is Shivathma, she is imperishable, she is eternal, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is the commander of all the functions of the Universe, she dwells as soul living beings and she is the Goddess of living beings, she is eternal, she is beyond time, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is Sarveshvari who is worshiped by all, she is beyond human intellect, she is Paramathmika who is capable to provide Bhukthi as well as Mukthi, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she dwells as Bhramani in Bhramaloka, Sarvamangala in Vaikundham, Indhrani in Amaravathi, Ambika in the abode of Lord Varuna,  Kalaroopa in the abode of Yama, Shubha in the abode of Lord Kubera, Mahanandha in the abode of Agni, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she resides as Rakthadhantha in the abode of Nairuthi, Mrigavahini in the abode of Vayavya, Vaishnavi in the Pathal Loka, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she dwells as Surasa in Manidhvipa, Shooladharini in the Eshana, Bhadhrakali in Lanka, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she resides as Rameshvari in Sethubandham, Devamohini in Simhala, Vimala in Shreekshethram, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she dwells as Kalika in Kalighat, Kamakhya in Neelaparvatha, Viraja in Aundradhesham, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she dwells as Annapoorni in Varanasi, Maheshvari in Ayodhya, Gayeshvari in Gayadham, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she dwells as Bhadrakali in Kurukshethra, Kathyayani in Vraja, Mahamaya in Dwaraka, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she represents hunger in living beings, tides in the ocean, she resides as Maheshvari in Mathura, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she is personified as Janaki for Rama and Manamohini for Lord Shiva, she is personified as daughter of Dhaksha, Oh! Beautiful one kindly be gracious, she augments devotion to Lord Vishnu in her worshiper, she crushed the pride of Kamsasura and Ravana, Oh! Beautiful one kindly be gracious, these are glorious verse praising the splendor of Goddess Lakshmi/Kamala, whoever reads or listens to it with intense devotion and faith would be freed from the fears of severe fever and all kinds of critical illnesses, these sacred verses are highy propitious, it eradicates all kinds of miseries and perils of worshiper, it should be recited on daily basis during the hours of dawn, or noon or dusk, worshiper would be freed from all the sins and dangers in the three world of Bhuvi/Earth, Swarga/heaven and  Rasathalam/etherworld, whoever reads or listens to it with intense faith would be relieved from all the sins and  attain highest of the pieties,  it provides all the happiness and liberation from repeated births, and  it is definite that the worshiper would attain the pieties of dip in the crores of holy rivers, Goddess Kamala will be highly pleased, and  with her eternal grace nothing is impossible in the three worlds, Oh! Parvathi, everything can be achieved in these three worlds with the pieties of recitation of these glorious verses.”


 Sri Shiva Uvacha -  


Omkararoopini Devi  Vishuddha Saththvaroopini | Devanam Janani Thvam Hi Prasanna Bhavasundhari ||

Thanmathram Chaiva Bhoothani Thava Vakshasthalam Smritham| Thvameva Vedagamya Thu Prasanna Bhavasundhari ||

Deva Dhanava Gandharva Yaksha Raksha Kinnara: | Sthooyase Thvam Sadha Lakshmi Prasannda Bhavasundhari ||

Lokatheetha Dhaivatheetha  Samastha  Bhoothaveshtitha | Viddhvadhjana Keerthitha Cha Prasanna Bhavasundhari ||

Paripoornna Sadha  Lakshmi Thrathi Thu Sharanarthishu | Vishvadhya  Vishvakarthri Cha Prasanna Bhavasundhari ||

Bhramaroopa Cha Savithri Thvadhdheepthya Bhasathe Jagath | Vishvaroopa Varenya Cha  Prasanna Bhavasundhari ||

Kshipthya Thejo Maruth Vyoma Panchabhootha Svaroopini | Bandhadhe: Karanam  Thvam Hi Prasanna Bhavasundhari ||

Maheshe Thvam Hemavathi Kamala Keshavoapi Cha | Bhramana: Preyasi Thvam Hi Prasanna Bhavasundhari ||

Chandi Durga Kalika Cha  Kaushiki Siddharoopini | Yogini Yogagamya  Cha Prasanna Bhavasundhari ||

Balye Cha Balika  Thvam Hi Yauvane  Yuvathithi Cha | Sthavire  Vriddharoopa Cha Prasanna Bhavasundhari ||

Gunamayi Gunatheetha  Adhya  Vidhya Sanathani | Mahaththathvadhi Samyuktha  Prasanna Bhavasundhari ||

Thapasvini Thapa: Siddhi Svargasiddhisthatharththishu | Chinmayi Prakrithisthvam Thu Prasanna Bhavasundhari ||

Thvamadhirjagatham Devi Thvameva  Sthithikaranam | Thvamanthe  Nidhanasthanam Svecchachara Thvamevahi ||

Characharanam Bhoothanam Bahiranthasthvameva Hi | Vyapya Vyapakaroopena Thvam Bhasi Bhakthavathsale ||

Thvanmayaya  Hrithjjyana Nashtathmano Vichethasa: | Gathagatham Prapadhyanthe  Papapunyavashathsadha ||

Thavansathyam Jagathdhathri Shukthikarajatham Thatha  | Yavanjjayathe  Jjyanam Chethasananvagamini ||

Thvathjjyanathu Sadha Yuktha: Puthra Dhara  Grihadhishu | Ramanthe  Vishayansarvanthe  Dhukhapradhan Dhruvam ||

Thvadhajjya Thu Deveshi Gagane Sooryamandalam | Chandhrashcha Bhramathe  Nithyam Prasanna  Bhavasundhari ||

Bhramesha Vishnujanani Bhramakhya Bhramasamshraya| Vykthavyaktha  Cha Deveshi Prasanna Bhavasundhari ||

Achala Sarvaga  Thvam Hi Mayatheetha  Maheshvari | Shivathma  Shashvatha  Nithya Prasanna  Bhavasundhari ||

Sarvakaryaniyanthri Cha  Sarvabhootheshvari | Anantha  Nishkala Thvam Hi Prasanna Bhavasundhari ||

Sarveshvari  Sarvavandhya Achinthya  Paramathmika | Bhukthi Mukthipradha  Thvam Hi Prasanna Bhavasundhari ||

Bhramani Bhramaloke Thvam Vaikunde  Sarvamangala | Indhrani Amaravathya Ambika  Varunalaye ||

Yamalaye  Kalaroopa  Kubherabhavane  Shubha | Mahanandhaginakone  Cha Prasanna  Bhavasundhari ||

Nairuthyam Rakthadhantha Thvam Vayavyam Mrigavahini | Pathale  Vaishnaviroopa  Prasanna Bhavasundhari ||

Surasa Thvam Manidhvipe  Eshanyam Shooladharini | Bhadhrakali  Cha Lankayam Prasanna Bhavasundhari ||

Rameshvari  Sethubandhe  Simhale  Devamohini | Vimala Thvam Cha  Sreekshethre Prasanna Bhavasundhari ||

Kalika Thvam Kalikhate  Kamakhya  Neelaparvatha | Viraja Aundhradheshe  Thvam Prasanna Bhavasundhari ||

Varanasyam Annapoornna  Ayodhyam Maheshvari | Gayeshvari Gayadhamin Prasanna Bhavasundhari ||

Bhadhrakali Kurukshethre  Thvam Cha  Kathyayani Vraje | Mahamaya Dwarakayam Prasanna Bhavasundhari ||

Kshudha Thvam Sarvajeevanam Vela Cha  Sagarasya Hi | Maheshvari Mathurayam Cha Prasanna Bhavasundhari ||

Ramasya Janaki Thvam Cha  Shivasya Manamohini | Dhakshasya  Dhuhitha  Chaiva Prasanna Bhavasundhari ||

Vishnubhakthipradham Thvam Cha  Kamsasura Vinashini | Ravanashinam Chaiva Prasanna Bhavasundhari ||

Lakshmi Sthothram Idham Punyam Ya: Padeth Bhakthisamyutha: | Sarvajvarabhayam  Nashyathe  Sarvavyadhinivaranam ||

Itham Sthothram Mahapunyam Apadhudhdharakaranam | Thrisandhyamekasandhya Va Ya: Padeth Saththam Nara: | Muchyathe  Sarvapapebhyo Thatha Thu Sarvasankatath | Muchyathe Na Athra Sandheho Bhuvi Swarga  Rasathale ||

Samastham Cha Thatha  Chaikam  Ya: Padeth  Bhakthithathpara: | Sa  Sarvadhushtakaramtheethva Labathe  Paramam Gathi: ||

Sukhadham Mokshadham Sthothram Ya:  Padeth Bhakthisamyutha: | Sa Thu  Kodi  Theerthaphalam Prapnothi Na Athra Samshaya: ||

Yeka Devi Thu Kamala  Yasmimamsthushta Bhaveth Sadha | Thasyasadhyam Thu  Dheveshi  Na Asthi Kinchith Jagathraye ||

Padanadhapi Sthothrasya Kim Na Siddhyathi Bhoothale | Thasmath Sthothravaram Proktham Sathyam Hi Parvathi ||

|| Ithi Sri Kamalasthothram Sampoornnam ||


 || Jai Sriman Narayana ||

Sunday, 26 November 2017

Sri Durga Sthuthi by Arjuna – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Arjuna speaks “ I shall prostrate before supreme Goddess Durga who is foremost among the warriors of Siddha, she dwells in the highest peak of Mount Mandhara, she is Kumari/youthful , she is personified as Kali who has dreadful appearance, she is Kapalini who is decked in garland of skulls, she is Kapila who belongs to the clan of Kapila and she has dark brown complexion, I shall prostrate before Bhadhrakali/munificent, Mahakali/fierce, Chandi/passionate, and Chanda/wrathful, she guides us through the ocean of samsara, she provides abundance of boons to worshiper, I shall prostrate before Kathyayani who is the daughter of Sage Kathyayana, Mahabhaga/distinguished, highly fortunate, and pure,  Karali/represents one of the seven tongues of  Lord Agni, Vijaya and Jaya/victorious as well, she carries majestic flage that has the symbol of feathers of  peacock, she is decked in various precious ornaments, she is wielded Gadga and Gedaka, she imposes punishments with the powerful trident on the wicked, she is the sister of Gopendhra who is the Lord of cowherds and cows, she is most excellent, she is  principal deity of  the clan of Nandhagopa, I shall prostrate before supreme Goddess Durga who  crushed the pride of Mahisha, she is supremely gorgeous, she is eternal, she is Kaushiki from the illustrious clan of Kaushika, she is attired in majestic yellow garment, she has boisterous voice, her beautiful face has the resemblance to red water lily, she is fond of battlefield,  I shall prostrate before supreme Goddess Durga who is personified as Uma and  Shakambari as well, she is very good listener, she is Krishna who is dark blue complexioned, she is the destroyer of demon Kaitabha, she has beautiful eyes resembles to antelope/ Hiranyakshi, she is Viroopakshi who has unique eyes, she is dominant, she is the essence of Veda and Shruthi, she symbolizes highest of the pieties, she is absolute Bhramam, she is originated from the sacred Veda, she dwells on the region of Jambhudhvipa, the place where the cluster of trees of Jambhu exists on the south of Mount Meru as place of worship, I shall prostrate before supreme Goddess Durga, who represents Bhramavidhya/knowledge of Bhramam, Mahanidhra/cosmic sleep, she is Skandhamatha/mother of Lord Karthikeya, she is Bhagavathi who symbolizes auspiciousness, she is Durga who dwells in the dense forest,  I shall prostrate before supreme Goddess Durga, who symbolizes Svahakara and Svadhakara, she represents Saraswathi who is the Goddess of all kinds of art forms, she is personified as  Savithri who is the mother of all branches of Veda and Vedantha, I shall eulogizes the splendor of Mahadevi who resides in the heart of virtuous people, I shall earnestly pray for your compassionate grace on me to attain victory on all battle fields, kindly eradicate the perils while travelling through the dense wood, she dwells in the houses of passionate devotees, she always resides in Pathalaloka, she is victorious in the battle with the demons, she is fierceful as thunderbolt, she has most desirable appearance too, she is Maya who is great illusionist, she symbolizes the sacred syllables ‘Hree and Shree’, she represents dawn, noon and dusk/Sandhya, she represents daylight, she is Savithri, she is the mother of Universe and its living beings, she represents Thushti/contentment, Pushti/nourishment, Dhrithi/courage, Dheeptha/lightens the spirit, Shraddha/concentration, and prosperity, she is worshiped by Siddha and Charanas.”


Sri Arjuna Uvacha –

Namasthe Siddhasenani Arththa Mandharanivasini | Kumari Kali Kapalini Kapile Krishnapingale ||

Bhadhrakali Namasthubhyam Mahakali Namosthuthe | Chandi Chande Namasthubhyam Tharini Varavarnnini ||

Kathyayani Mahabhage  Karali  Vijaye Jaye | Shikhi Picccha Dhvajadhare  Nanabharana Bhooshithe ||

Atootta  Shoolapraharane  Gadga Gedakadharine | Gopendhrasthanuje  Jyeshte Nandhagopa Kuladhevathe ||

Mahishasrikpriye Nithyam Kaushiki Peethavasini | Attahase  Kokamukhe  Namasthesthu Ranapriye ||

Ume Shakambhari Shreethe Krishne  Kaitabhanashini | Hiranyakshi Viroopakshi Sudhoorasi Namosthuthe ||

Vedashruthi Mahapunye  Bhramanye  Jathavedhasi | Jambhookatakachaithyeshu Nithyam  Sannihithalaye ||

Thvam Bhramavidhyanam Mahanidhra  Cha Dhehinam | Skandhamatha  Bhagavathi Dhurga Kantharavasini ||

Svahakara : Svadha Chaiva  Kala Kashta  Saraswathi| Savithri  Vedamatha  Cha Thatha  Vedantha Ucchyathe ||

Sthuthasi Thvam Mahadevi Vishuddhenantharathma | Jayo Bhavathu Mey Nithyam  Thvathprasadhadh  Ranajire ||

Kantharabhaya Dhurgeshu Bhakthanam Chalayeshu Cha | Nithyam Vasasi Pathale  Yuddhe Jayasi Dhanavan ||

Thvam Jammbini Mohini Cha  Maya Hri: Sree Sthathaivacha | Sandhya Prabhavathi Chaiva  Savithri Janani Thatha ||

Thushti: Pushti Dhrithi Dheepthi Shraddhadhi Vivardhini | Bhoothirbhoothimatham Sankhye  Veekshyase Siddhacharanai : |||| Jai Sriman Narayana ||

Saturday, 25 November 2017

Sri Vishnu Shathanamasthothram – Sri Vishnupuranam – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Maharishi Narada speaks “I shall meditate upon Lord Vishnu who is personified as Vasudeva and  Hrishikesha who  is Lord of senses, he is personified as dwarf/Vamana, he reclines on the serpent Anantha in the milky ocean/Jalashain, he is Janardhana who is the protector of Universe and its living beings, he is Hari who is personified as dark cloud complexioned, Goddess Sri Mahalakshmi dwells on his chest, he carries majestic flag that has the symbol of King of birds/Garuda, he is embodied as wild boar/Varaha, his eyes has the resemblance to lotus flower petals/Pundareekaksha, he is embodied as half lion – half man/Nrusimham, he crushed the pride of Narakasura/Narakanthaka, he is not perceivable through senses/Avyaktham, he is eternal/Anantham, he is Vishnu who is primordial deity, he is imperishable, he is Narayana who is wielded in mace, he is Govinda who is highly honorable, he elevated the Mount Govardhana, he is divine personified, he is embodied as Earth and he is the consort of Earth as well, he is the Lord of Universe, he is absolute Bhramam, he is Yajjyapurusha who symbolizes fire sacrifices, he performs the fire sacrifices, he accepts the oblation from the fire sacrifices, he is wielded in Chakra/wheel, Gadha/mace, and Shankha/conch, he is personified as flawless among the men on Earth, he dwells in the superior abode of Sri Vaikundham, he destroys wicked people, he symbolizes Earth, he is attired in majestic yellow silk garment, he is personified as Thrivikrama/dwarf who crushed the pride of Emperor Bali, he is aware of past, present and future, he represents Lord Bhrama, Lord Vishnu and Lord Shiva, he represents Nandikeshwara, he is personified as charming Lord Rama, Hayagreevah/horse faced, he has various forms including colossal  and fierce, he is Sripathi who is Lord of Goddess Sri Mahalakshmi, he is Sreedhara who carries Goddess Sri Mahalakshmi on his chest, he  represents wealth and prosperity/Shreesha, he symbolizes auspiciousness, he is wielded in divine weapons, he is Dhamodhara who was tied around with the rope to  the mortal pastel, he is Keshava who is the slayer of Keshi, he is the provider of abundance of boons to worshiper, he is Vishnu who is eternal bliss, he is personified as son of Vasudeva, he has golden virility, he has supreme effulgence, he represents sacred scriptures, he is Purushoththama/flawless, he dwells in living and non-living things, he is pure, he remains with properties as well as void of properities, his charming physique has the complexion of  precious yellow metal, he has the radiance of Adithya, he has the complexion of dark clouds, he has powerful four arms, he is eternal bliss, his eyes has the resemblance to lotus flower petals, he has the appearance of supreme light, he has various forms and remains  formless too, he is all pervading, he is omniscient, he dwells as soul in living beings, he is Sarvesha who witnesses all directions/watchful , he is supreme soul symbolizes wisdom and knowledge, he is constant, he is the provider of supreme wisdom, he is beyond human intellect, he is Prabhu/mighty Lord, he is Lord of Yoga who undertakes extreme yogic practices, he is embodied as Yoga and he is personified as Yogi,  he is Eshvara, I shall meditate upon supreme Lord  who dwells as soul in living beings, these are the sacred  hundred and eight names of Lord Vishnu which is capable to eradicate all the sins of worshiper/Vaishnava who is fervent devotee of Lord Vishnu, it was previously narrated by Maharishi Vedavyasa, it is capable to eradicates all the sins of the worshiper who recites or listens to it during the early hours of dawn, worshiper will be freed from all the sins and remain pure, ultimately attain communion with the Lord, worshiper will attain the pieties of observance of thousands of fortnight, performance of  hundreds of marriage of young maiden to suitable bride grooms, whoever recites or listens to lakhs and thousands of times would attain liberation from repeated births.  Worshiper would attain the meritorious reward of performance of ten thousands of Ashwamedha Yagam.”


Maharishi Narada Uvacha –
Om Vasudevam Hrishikesham Vamanam  Jalashayinam | Janardhanam Harim Krishnam Sreevaksham Garudadhvajam ||

Varaham Pundareekaksham Nrusimham Narakanthakam | Avyaktham Shashvatham Vishnum Anantham Ajam Avyayam ||

Narayanam Gadhadhyaksham Govindham Keerthibhajanam | Govardhanodhdharam Devam Bhoodharam Bhuvaneshvaram ||

Veththaram Yajjapurusham Yajjesham Yajjavahakam | Chakrapanim Gadhapanim Sharngapanim Naroththamam ||

Vaikundam Dhushtadhamanam Bhoogarbham Peethavasasam | Thrivikramam Thrikalajjam Thrimoorthim Nandhikeshvaram ||

Ramam Ramam Hayaghreevam Bheemam Raudhram Bhavodhbhavam | Sreepathim Shreedharam Shreesham Mangalam Mangalayudham ||

Dhamodharam Dhamopetham Keshavam Keshisoodhanam |Varenyam Varadham Vishnum Anandham Vasudevathmajam ||

Hiranyarethasam Dheeptham Puranam Purushoththamam | Sakalam Nishkalam Shuddham Nirgunam Gunashashvatham ||

Hiranyathanusankasham Sooryayutha Samaprabham | Meghashyamam Chathurbhahum Kushalam Kamalekshanam ||

Jyothiroopamaroopam Cha Svaroopam Roopasamsthitham | Sarvajjam Sarvaroopastham Sarvesham Sarvathomukham ||

Jjyanam Koodasthamachalam Jjyanadham Paramam Prabhum | Yogeesham Yoganishnatham Yoginam Yogaroopinam ||

Ishvaram Sarvabhoothanam Vandhe Bhoothamayam Prabhum | Ithi Namashatham Dhivyam Vaishnavam Khalu Papaham ||

Vyasena Kathitham Poorvam Sarvapapapranashanam | Ya: Padeth Pratharuththaya  Sa Bhavedh Vaishanavo Nara: ||

Sarvapapavishuddhathma Vishnu Sayoojyamapnuyath | Chandhrayana Sahasrani Kanyadhana shathani Cha ||


Gavam Lakshasahasrani Mukthibhagi Bhaven Nara: | Ashwamedhayutham Punyam Phalam Prapnothi Manava: ||

|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Shivashtakam – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he  symbolizes auspiciousness,  he is Prabhu/most powerful, he dwells as Prana in living beings, he is the source of living beings, and he is the Lord of living beings, he is Vibhu/eternal, all pervading, munificent, he is Vishvanatha, he  is Jagannatha  who is Lord of the Universe, he is eternal bliss, he is the safest haven to worshiper, he is  Lord of Bhoothaganas, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, he is decked in garlands of corpse without head, his chest is adorned in venmous serpents, he is Mahakala who won over Kala/death, he is served by Ganas, he has attractive matted hairlocks decorated with the streams of sacred Ganga, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, his attractive matted hair locks are decorated with the crescent moon, he is smeared sacred ashes all over the body, he is primordial, he is beyond description and  human intellect, he has won over greatest desires, he has  conquered Lord of Love, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, he is settled under the peepal tree, he has boisterous/alarming voice, he destroys severe sins of the worshiper, he has greatest effulgence, he is Gireesha who is Lord of mountains, he is Lord of Ganas/Ganesha, he is Lord of Lords/Suresha, he is supreme Lord of the Universe/Mahesha, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, he has shared half of his body with the daughter of Gireendhra/Himavan, he dwells in the highest mountain peaks, his body is the resting place of king of serpents, he is Parambhramam, he is worshiped by Lord Bhrama and all the deities, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, he is wielded in Kapalam/skull, Thrishoolam/Trident,  his lotus feet are capable to fulfil all the desires of the worshiper who are surrendered to him, he provides immense strength and power to the deities, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, his attractive physique has the luster of autmn moon, he is the source of delight of Ganas, he has three eyes, he is pure, he is greatest companion of Lord Kubera, he is the consort of Aparna/Goddess Sri Parvathi who undertakes severe penances without consuming even the leaves, he has greatest myths/splendor, I shall prostrate before supreme Lord Shiva who is Shambhu/benevolent, he symbolizes auspiciousness, he is Hara who destroys the sins of the worshiper, he is decked in venomous serpents as ornaments all over the body, he merrily dwells in the funeral grounds, he is Bhava who is the purifier of souls, he is the essence of Veda, he is devoid of passions or desires, he merrily explores through the funeral grounds, he burned the Lord of Love with his third eye.  Whoever reads or listens to this glorious verses descring the splendor of Shoolapani who is wielded in powerful trident, with intense devotion and faith during the hours of early dawn would be blessed with virtuous offspring, wealth and abundance of grains, greatest companions, and appropriate female companions as wedded wife, ultimately liberation from the repeated births.


Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham Jagannathanatham Sadhanandhabhajam | Bhavadh Bhavyabhootheshvaram Bhoothanatham Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Gale Rundamalam Sthanau Sarppajalam Mahakalakalam Ganeshadhipalam | Jadajoodam Gangoththarangair Vishalam Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Mudhamakaram Mandanam Mandayantham Mahamandala Bhasmabhooshadharamtham | Anandhihyaparam Mahamohaharam Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Vatadhonivasam Hahattattahasam Mahapapanasham Sadhasuprakasham | Gireesham Ganesham Mahesham Suresham Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Gireendhrathmaja Samgraheethardhadheham Girausamsthitham Sarvadha Sannageham | Parambhrama Bhramadhibhir Vandhyamanam Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Kapalam Thrishoolam Karabhyam Dhadhanam Padhambhojanamraya Kamamdhadhanam | Balivardhamanam Suranam Pradhanam Sivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Sharathchandhragathram Gunanandhapathram Thrinethram Pavithram Dhaneshasya Mithram |Aparnnakalathram Charithram Vichithram Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||

Haram Sarpaharam Chithabhooviharam Bhavam Vedasaram Sadhanirvikaram | Shmashane Vadhantham Manojam Dhahantham Shivam Shankaram Shambhumeeshana Meede ||


Sthavam Ya: Prabhathe Nara: Shoolapane Padeth Sarvadha Bhakthibhavanuraktha: | Suputhram Dhanam Dhanyam Mithram Kalathram Vichithram Samasadhya Moksham Prayathi ||

|| Jai Sriman Narayana ||

Friday, 24 November 2017

Sri Lakshminarayana Ashtakam – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who is the source of Universe and its living beings, he eradicates miseries and sorrows of distressed people, he is Prabhu who is imperishable,  I shall meditate upon Lord Lakshminaraya who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he is ocean of mercy, he is Achyutha who is safest heaven to people who are surrendered at his lotus feet, I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he is too compassionate to his worshiper, he is the essence of devotion, he symbolizes virtues, I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he is most reliable companion of all the living beings, he is flawless, I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he dwells in the intellect of the living beings, he is the source of Universe and its living beings, he is beyond human intellect, he is the provider of abundance of boons to worshiper, I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he is divine personified decked in Shankha and Chakram, he is the commander of the world, he is too compassionate, I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he is attired in majestic yellow garment, he is Vishnu who is decked in various precious ornaments all over his body, I shall meditae upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, his both the hands are in Abhya and Varadha hastha posture, I shall meditate upon Lord Lakshminarayana who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, whoever reads or listens to the glorious verses of Lakshminarayana Ashtakam during the early hours of dawn would be relieved from all kinds of sins and attain the abode of Lord Vishnu, I shall repeatedly prostrate before Lord Rama who is beloved of the whole world, he eradicates miseries and perils of the worshiper, he is the provider of abundance of wealth to worshiper, I shall repeatedly prostrate before Lord Govinda who eradicates miseries and grief of devotees,  Lord Hari who is Paramathma personified as Krishna and Vasudeva as well.


Arththanam Dhukhashamane Dheekshitham  Prabhumavyayam | Ashesha Jagadhadharam  Lakshminarayanam Bhaje ||

 Aparakarunambhodhim Apadhbhandhavam Achyutham | Ashesha Dhukhashanthyarththam  Lakshminarayanam Bhaje ||

Bhakthanam Vathsalam Bhakthigamyam Sarvagunakaram| Ashesha  Dhukha Shanthayarththam Lakshminarayanam Bhaje ||

Suhridham Sarvabhoothanam  Sarvalakshana Samyutham | Ashesha Dhukhashanthyarththe Lakshminarayanam Bhaje ||

Chidhachith Sarvajanthoonam Adharam Varadham Param | Ashesha Dhukhashanthyarththe  Lakshminarayanam Bhaje ||

Shankha Chakradharam Devam Lokanatham Dhayanidhim | Ashesha Dhukhashanthyarththe Lakshminarayanam Bhaje ||

Peethambaradharam Vishnum Vilasth Soothrashobhitham | Ashesha Dhukhashanthyarththe Lakshminarayanam Bhaje ||

Hasthena Dhakshinenajam Abhyapradham Rakshakam | Ashesha Dhukhashanthyarththe Lakshminarayanam Bhaje ||

Ya : Padeth Pratharuththaya  Lakshminarayanashtakam | Vimuktha Sarvapapebhya: Vishnulokam Sa Gacchathi ||

Apadhamapa Harththaram Dhatharam Sarvasampradham | Lokabhiramam Sreeram Bhooyo Bhooyo Namamyaham ||


Krishnaya Vasudevaya  Haraye Paramathmane | Pranatha Kelshanashaya  Govindhaya Namo Nama: ||


|| Jai Sriman Narayana || 

Sri Subramanya Pancharathnam – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||I shall prostrate before supreme Lord Subramanya who has magnificent six faces, he is beautifully smeared in sandalwood paste, he has broad chest, he is divine personified, he is mounted on celestial vehicle peacock, he is the son of Lord Rudra, he is the Lord of   supreme abode of  Suras,  I surrender at the lotus feet of   supreme Lord Subramanya who symbolizes absolute Bhramam.  He has supreme effulgence, he is worshiped by all the deities, he is wielded in powerful weapon Shakthi, he is supreme Lord Subramanya who is divine personified as extremely charming, I shall surrender at the lotus feet of supreme Lord Subramanya who symbolizes absolute Bhramam, he is extremely valorous and victorious, he destroys the enemies of Suras, he is wielded in powerful Shakthi as weapon, he is always youthful, his hand is wielded in well pointed powerful spear, I shall surrender to the lotus feet of supreme Lord Subramanya who symbolizes absolute Bhramam, he is the son of Lord Esha/Shiva, he fulfils all the desires of the worshiper, he is Lord of Earth who symbolizes Kamadhenu, divine cow that fulfils all the desires of the worshiper, he is originated from Ganga, he is always promising to his passionate devotees, I shall surrender at the lotus feet of supreme Lord Subramanya who symbolizes absolute Bhramam.  Whoever reads or listens to the above glorious verses of Panchakam with intense faith and devotion, would be blessed with the eternal presence of supreme Lord Subramanya who is absolute Bhramam in their hearts, worshiper would attain all the pleasures in abundance in this world, ultimately attain the nearness to Lord Guha.Shadananam Chandhanalepithangam Mahorasam  Dhivyam Mayooravahanam | Rudrasyasoonum Suralokanatham Bhramanyadevam Sharanam Prapadhye ||

Jvajalyamanam Suravrindhavandhyam Kumara Dharathada Mandirastham | Kandharpparoopam Kamaneeyagathram  Bhramanyadevam Sharanam Prapadhye ||

Dhvishadbhujam Dhvadhasha Dhivyanethram Thrayi Thanum Shoolamasidhadhanam | Sheshavatharam Kamaneeyaroopam Bhramanyadevam Sharanam Prapadhye ||

Surarighoravaha Shobhamanam Suroththamam Shakthidharam Kumaram | Sudhara  Shakthyayudha Shobhihastham Bhramanyadevam Sharanam Prapadhye ||

 Ishtarththasiddhipradham Eshaputhram Ishtannadham Bhoosura Kamadhenum | Gangodhbhavam Sarvajananukoolam Bhramanyadevam Sharanam Prapadhye ||


Ya: Shlokam Panchakam Idham Padatheeha Bhakthya | Bhramanya Devam ViniveshithaManasa: San | Prapnothi Bhogam Akhilam Bhuviyadhyadhishtam | Anthe Sa Gacchathi Mudha Guhasamyameva ||


|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Ganesha Sthuthi by Lord Shiva and Goddess Parvathi – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Goddess Sri Shakthi and Lord Shiva speaks “I shall prostrate before Gananatha who is the commander of Ganas and he is the Lord of Ganas as well, he is fond of passionate devotion, he is Lord of Lords, he is the provider of happiness and welfare to his ardent devotees, he is eternal bliss, heis the provider of Siddhi as well as Buddhi, he is Dundiraja who is adorned Shesha as jewel on his navel, I shall prostrate before supreme Lord Ganesha who is the safest haven as well as provider of abundance of boons, his two hands as in Abhaya/refuge and Varadha/boons posture respectively, he is wielded in the powerful weapon Parashu, I shall prostrate before Lord Ganesha who  carries Angusham in hand and Shesha on navel, he is void of illnesses, he is all pervading,  he is worshiped by all, I shall prostrate before Lord Ganesha who   represents Saguna/with properties as well as Nirguna/without properties, he represents absolute Bhramam, he imparts the knowledge of absolute Bhramam, he represents absolute Bhramam, I shall prostrate before Gajanana who is elephant faced, I shall prostrate before Lord Ganesha who receives initial oblation, he is supreme Lord, he is Jyeshtaraja, I shall prostrate before Lord Ganesha who is father as well as mother to Universe and its living beings, he is omnipresent, he is Heramba, I shall prostrate before Lord Ganesha who is the Lord of distressed people, he is Vignesha who eradicates obstacles, he can impose impediments and he eradicates the obstacles of his worshiper, I shall prostrate before Lord Ganesha who is Lambodhara who has large belly, he is Yogeesha who is the provider of serenity, how shall we eulogize that Yogaroopa who eradicates all the impediments? We shall continuously prostrate before you in order to please you.”


Sri Ganesha speaks “whoever recites or listens to the above verses constructed by both of you, with utmost faith and devotion would be blessed with pure devotion, it is highly propitious and provides all the auspiciousness, it provides Bhukthi as well Mukthi/pleasure and liberation from repeated births, Puthra and Pauthradikam/ virtuous children and grandchildren, Dhanam and Dhanyam/wealth and abundance of grains to worshiper.”Sri Shakthi Shiva Uvacha –

Namasthe Gananathaya Gananam Pathaye Nama: | Bhakthipriyaya Dhevesha  Bhakthebhya: Sukhadhayaka: ||

Svanandhavasine  Thubhyam Siddhibuddhi Varaya Cha |Nabhisheshaya  Devaya  Dundirajayathe Nama: ||

Varadhabhayahasthaya Nama: Parashudharine | Namasthe Srinihasthaya  Nabhisheshayathe Nama: ||

Anamayaya SarvayaSarvapoojyayathe Nama: | Sagunaya Namasthubhyam Bhramane Nirgunaya Cha ||

 Bhramabhyo Bhramadhathre  Cha Gajanana Namosthuthe | Adhipoojyaya Jyeshtaya  Jyeshtarajaya They Nama: ||

Mathre Pithre Cha Sarvesham Herambaya Namo Nama: | Anandhaye Cha Vignesha Vignakarthre Namonama: ||

Vignahanthre Svabhakthanam Lambodhara Namosthuthe | Thvadheeya Bhkthiyogena  Yogeesha: Shanthibhagatha: ||

Kim Sthuvo Yogaroopam Tham Pranabhavashcha Vignapam | Thena Thushto Bhava  Svaminn Yukthva  Tham Pranomathru: ||

Thavriththyapya Ganadheesha  Uvacha  Thai Maheshvarai ||

Sri Ganesha Uvacha –

Bhavath Kritham Idham Sthothram Mama Bhakthivivardhanam | Bhavishyathi Cha  Saukhyasya  Padathe  Shrunvathe Pradham | Bhukthi Mukthipradham Chaiva  Puthra Pauthradhikam Thatha | Dhana Dhanyadhikam Sarvam Labathe  Thena  Nishchitham ||


|| Jai Sriman Narayana ||

Thursday, 23 November 2017

Vedasara Shivasthavam – Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||

I shall  meditate upon only at the lotus feet of  Lord Mahadeva who is the enemy of Lord Kamadeva, he is the Lord of living beings/Pashoonampathi, he is the destroyer of sins/Papanasha, he is supreme Lord,  he is attired in the skin of elephant, he is most excellent and munificent/Varenya, his attractive matted hair locks adorn with the streams of sacred Ganga,  I shall meditate upon Lord Mahesha who is the Lord of the Universe, he is Lord of Lords/Suresha, he is the destroyer of enemies of Suras, he is Vibhu and Lord Vishvanatha, he is beautifully smeared in the sacred ashes all over the body, he is Viroopaksha who has unique eyes/Viroopaksha, he have three eyes, he has Lord Chandhra, Lord Surya and Lord Agni as three eyes, he is eternal bliss/Chithanandhamoorthi, he is Prabhu who have five faced/Panchavakthra, I shall meditate upon Gireesha who is the Lord of Mountains/Gireesha, he is Ganesha who is the commander of Ganas, he has bluish colored throat, he is mounted on divine celestial bull, he is store house of virtues and he is beyond description, he is Bhava who has supreme effulgence, his limbs are smeared in sacred ashes, he is the consort of Goddes Bhavani, he have five faces.  Oh! Prabho who is flawless, kindly protect us, he is beloved of ShivA/Goddess Parvathi, he is Shambhu who is auspicious, heis adorned in crescent moon on matted hairlocks, he is positioned on the great direction of Eshana/north-east, he is wielded in powerful trident, he have attractive matted hair locks, he is omnipresent, he is embodied as Universe and its living beings, I shall meditate upon Lord Mahesha, he is Paramathma, he is primordial, he is the source of Universe and its living beings, he is void of passion and desires, he has no specific forms, he represents Omkara, he is eulogized by Pranava, he is the source and protection of the Universe and its living beings, ultimately absorbs them at the end of Kalpa.   I shall meditate upon Lord Mahesha who is the essence of Thrimoorthi/trinities, who is not  restricted in the form of essential elements/Thanthric rites/state of consciousness/seasons/ regions/ or attire, or Bhoomi, Apa, fire, Vayu, Akasham, Thanthra, Nidhra, Greeshma, Sheetham, Dhesham, or Vesham,   I shall take refuge at the lotus feet of Lord Mahesha, who is Para, he is pure, he is void of  duality, he has no birth, he is eternal, he is the cause of all the supreme causes, he is Shivam, he represents supreme radiance that illuminates the whole Universe, he is absolute Bhramam, he is void of Thamasic nature, he has no beginning or end, I shall repeatedly prostrate before Vibhu who embodied as Universe and its living beings/Vishvamoorthi, I shall repeatedly prostrate before Chidhanandhamoorthi/ who is eternal bliss, I shall repeatedly prostrate before supreme Lord who represents severe penance and Yoga,  I shall repeatedly prostrate before supreme Lord who symbolizes Shruthi and supreme wisdom.  I shall prostrate before Lord Mahadeva, Prabhu who is wielded in powerful trident, he is the Lord of Universe, he is Shambhu as well as Mahesha, he have three eyes, he is beloved of ShivA/Goddess Parvathi, he is serene, he is Purari who crushed the pride of demons of cities of Thripura, I shall consider that there is nothing superior or auspicious other than you.  I shall prostrate before Lord Maheshvara, he is Shambhu who is the Lord of the Universe and its living beings, he is compassionate, he is wielded in powerful trident, he is the consort of Goddess Gauri, he is the Lord of living beings , he eradicates  worldly bondages of the worshiper, he is the Lord of sacred land of Kashi, he absorbs the Universe at the time of deluge, he protects it, and continue to sustain the  Universe and its living beings, I shall prostrate before supreme Lord Maheshvara who  is Mrida embodied as Universe and its living beings, he is Jagadheesha who is the cause of Laya/delusion at the end of Kalpa, he is embodied as Linga, he is Hara who is Visvaroopin dwells in living and non-living things.Pashoonampathim Papanasham Paresham |Gajendhrasya Kriththim Vasanam Varenyam | Jadajoodamadhye Spurth Ganagavarim | Mahadevam Yekam Smarami Smaramim ||

Mahesham Suresham Surarathinasham | Vibhum Vishvanatham Vibhoothyangabhoosham | Viroopakshamindhvarka Vahninethram | Sadhanandhameede Prabhum Panchavakthram ||

Gireesham Ganesham Gale Neelavarnnam | Gavendhradhiroodam Gunatheetharoopam |Bhavam Bhasvaram Bhasmana Bhooshithangam |Bhavanikalathram Bhaje  Panchavakthram ||

Shivaakantha Shambho Shashankardhamaule | Maheshana Shooli Jadajoodadharin | Thvameko Jagadhvyapako Vishvaroopa: |Praseedha Praseedha Prabho Poornaroopa ||

Parathmanamekam Jagadhbeejamadhyam | Nireeham Nirakaram Omkaravedhyam | Yatho Jayathe  Palyathe  Yena Vishvam| Thameesham Bhaje leeyathe  Yathra Vishvam ||

Na Bhoobhirnna Chapo Na Vahnirnna Vayu | Na Chakashamasthe Na  Thandhra Na Nidhra | Na Greeshmo Na Sheetham Na Desho Na Vesho | Na Yasyasthitha Moothimsthrimoorthim Thameede ||

Ajam Shashvatham Karanam Karananam | Shivam Kevalam Bhasakam Bhasakanam | Thureeyam Thama: Paramadhyanthaheenam | Prapadhye Param Pavanam Dhvaithaheenam ||

Namasthe Namasthe Vibho Vishvamoorthe | Namasthe Namasthe Chithanandhamoorthe | Namasthe Namasthe Thapo Yogagamya | Namasthe Namasthe  Shruthignanagamya ||

Prabho Shoolapane  Vibho Vishvanatha | Mahadevashambho Mahesha Thrinethra | Shivakantha Shantha  Smarare Purare | Thvadhanyo Varenyo Nama  Na Manyo Na Ganya: ||

Shambho Mahesha  Karunamaya Shoolapane | Gauripathe  Pashupathe  Pashupashanashin | Kashipathe  Karunaya  Jagadhethadheka -|Sthavamhamsi Pasi Vidhadhasi Maheshvaroasi ||

Thvaththo Jagadhvathi Deva  Bhava Smarare | Thvaththyeva  Thishtathi Jaganmrida Vishvanatha | Thvaththyeava  Gacchathi  Layam Jagadhthadheesha | Lingathmakam  Hara  Charachara Vishvaroopin |||| Jai Sriman Narayana ||