Lord Ganesha

Lord Ganesha

Saturday, 30 June 2018

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 71- 86|| Jai Sriman Narayana ||Lord Hayagreevah concludes “ Thousands of sacred names of Srimatha, thousands of sacred names of Lord Vishnu and Lord Shiva, are highly auspicious, it should be recited with intense devotion and faith, ultimately the worshiper would become Srividhyaupasaka, recitation of these highly confidential sacred hymns known as Manthraraja, veneration of Sri Chakra would bring the piousness of penance, Goddess Maheshvari is perceivable through the sincere recitation of these thousands of sacred names, it would eradicate the wickedness of the worshiper, whoever recites these marvelous verses on regular basis would please Goddess Lalithadevi for hundred and millions of Kalpa, therefore everyone should strive hard to recite these highly confidential hymns , Oh ! Kumbhasambhava, I have narrated the highly confidential hymns priasing the splendor of Goddess Lalithambika to you, Oh! Mune, these are highly propitious for the living beings, Oh ! Kalashisutha, these are highly confidential hymns can be recited only at the command of Goddess Lalitha, Oh! Kumbhayone, recitation of these sacred hymns on regular basis with intense faith and devotion would immensely please Goddess Lalithambika, and worshiper would get fulfilled all the desires.”

Sri Sutha speaks “ In this way ,  Lord Hayagreevah meditatated upon Goddess Sri Lalithambika in  supreme bliss.”


Na Kashchidhapi Lokeshu Lalithanama Thathpara: | Yenanyadevathanama Keerthitham Janmakotishu ||

Thasyaiva Bhavathi Shraddha Sridevi Namakeerthane | Charame Janmani Yadha Srividhyopasako Bhaveth ||

Namasahasra Padashcha Thadha Charamajanmani |Yadhaiva Virala Loke Srividhyacharavedhina: ||

Thadhaiva Virala Guhya Namasahasrapadaka: | Manthraraja Japashchaiva Chakrarajarcchanam Thadha ||

Rahasyanama Padashcha Na Alpasya Thapasa: Phalam |Apan Namasahasram Prenayedhyo Maheshvarim||

Sa Chakshusha Vina Roopam Pashye Deva Vimoodadhi: |Rahasyanamasahasram Thyakthva Ya; Siddhikamuka: ||

Sa Bhojanam Vina Noonam Kshunnivriththimabeepsathi | Yo Bhaktho Lalithadevya: Sa Nithyam Keerthayedhidham ||

Nanyatha Preeyathe Devi Kalpakoti Shathairapi || Thasmath Rahasyanamani Sreemathu: Prayatham Padeth | Ithithe Kathitham Sthothram Rahasyam Kumbhasambhava ||

Navidhyavedhine Bhrooyath Na Bhakthaya Kathachana | Yadhaiva  Gopya Sreevidhya Thadha Gopyamidham Mune ||

Pashu Thulyeshu Na Bhrooyath Janeshu Sthothramuththamam | Yo Dhadhathi Vimoodathma Srividhyarahithaya Cha ||

Thasmaikupyanthi Yoginya: Soanarththa:  Su Mahasmritha: | Rahasyanama Sahasram Thasmath Samgopayethitham |Swathanthrena Maya Noktham Thavapi Kalashisutha ||

Lalitha Preranenaiva Mayoktham Sthothramuththamam | Keerthaneeyam Idham Bhakthya Kumbhayone Nirantharam | Thena Thushta Mahadevi Thavabheeshtam Pradhasyathi ||

Sri Sutha Uvacha –

Ithyukthva Sri Hayagreevo Dhyathva Sri Lalithambikam | Anandhamagna Hridhaya: Sadhya: Pulakithoabhavath ||

|| Ithi Sri Bhramandapurane Uththara Khande Sri Hayagreeva Agasthya Samvadhe Sri Lalitha Sahasranama Sthothre Phalashruthi: Nama Thritheeyo Adhyaya: |||| Jai Sriman Narayana ||