Lord Ganesha

Lord Ganesha

Tuesday, 31 July 2018

Sri Gomathyamba Ashtakam – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

I shall prostrate before supreme Goddess Sri Gomathi along with Lord Shankara, who resides on the highest mountain peak  of Mount Kailash on Earth,  she is perceivable, she resides in the dense wood on the Earth, she represents precious ornament embellished on the Nagatheertham, she is seated on the majestic Mahayoga peedam adorned in sun and moon, positioned in the middle of gem decorated hall, she is supreme cure for all the illnesses of worldly existence, she is eulogized by all, she is the commander of the Universe, her lotus feet are venerated with Shakha and Padmam, she is worshiped by Lord Hari and Hara.  I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, her lotus feet are worshiped by Lakshmi and Vani, she is ShivA who is stunningly gorgeous with great effulgence, she is eulogized by Lakshmivallabha/Lord Vishnu and Padmasambhava/Lord Bhrama, she takes immense pleasure in the company of Lambodhara/Lord Ganesha, her lotus feet are worshiped by Sage Kaushika on regular basis, she symbolizes sacred syllables of Hreemkara, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she is divine personified to crush the pride of Dhanavaraja, she showers abundance of boons to Devendhra, her lotus feet are worshiped by  Gandharva, Uraga and Yaksha, she resides in the middle of Srishailam, her lotus feet are sparkling with the decoration of fresh alluring rich fragrant flowers of Jathi, Mallika, and Chambaka, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she has the brilliance of thousands and millions of Surya, she holds bow, she is the safest heaven to protect us from the ocean of worldly existence, she has sparkling face resembles to Lord of stars, she illuminates the whole Universe with her brilliance, she holds parrot, she is Ambika who is the source of supreme bliss, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she symbolizes auspiciousness, she has lovely appearance, she has the radiance of camphor, her beautiful eyes are stretched up to ears, she has low and sweet voice, she is Kameshvari and Shankari as well, she is beautifully adorned in musk, vermilion and sandalwood paste, she is extremely compassionate, she provides contentment, happiness and prosperity, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she is seated on the majestic throne decorated with ruby, diamond and various precious stones, she is Srirajarajeshvari who is the protector of living beings, she fulfills all the desires of the worshiper, she eradicates extreme fears and anxieties, she is eager to battle with the demon Bandasura, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she is the daughter of Mount Himavan, she has beautiful eyes resembles to lotus flower petals, she eradicates all the wickedness, she is the protector of virtuous and righteous people , she is Sarveshvari and Shambhavi as well, she takes immense pleasure in playing melodious music on Veena, along with the recital of Thumburu by Narada on regular basis, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she eradicates sins like wood fire, she is the source of honor, accomplishment in tasks, good fortune and intense faith and devotion, she is like thunderbolt who eradicates perils and miseries  of her passionate devotees, she is beyond human intellect, she is perceivable, she is eulogized by Sage Markandeya, Parashara and various illustrious Rishis, I shall prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara, she resides in Shvetharanya, she gets immensely pleased by recitation of her glories, she gets extremely delighted when worshiper reads or listens to her splendor with intense faith and devotion at her lotus feet, she get highly pleased by listening to the divine sounds of various musical instruments as a part of veneration, she is the sister of Lord Narayana, I shall repeatedly prostrate before Goddess Gomathi who is the empress of Lord Sri Punnagavareshvara.Bhookailase Manojjye Bhuvanavanavrithe  Nagatheerthopakande | Rathnaprakaramadhye  Ravichandhramahayoga Peede Nishannam |Samsaravyadhivaidhyam Sakalajananutham Shankhapadmarchithanghrim| Gomathyambasametham Hariharavapusham Shankaresham Namami ||

Lakshmi Vani Nishevithambujapadham Lavanyashobham ShivA | Lakshmivallabha Padmasambhavanutham Lambodharollasineem | Nithyam Kaushikavandhyamanacharanam HreemkaraManthrojjvalam | Sripunnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Devim Dhanavarajadharpaharineem  Devendhrasampathpradham | Gandharva Uraga Yaksha Sevithapadham Srishailamadhyasthitham | Jathi Chambaka Mallikadhi Kusumai:  Samshobhithanghridhvayam | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Udhyath Koti Vikarthanadhyuthinibham Maurveem Bhavambhonidhe: | Udhyath Tharakanatha ThulyavanadhamUdhyothayantheem  Jagath | Hasthanyasthashukapranalasahitham Harshapradham Ambikam | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Kalyaneem Kamaneeyamoorthisahitham Karpooradheepojjvalam|  Karnnathayathalochanam Kalaravam Kameshvarim Shankareem | Kasthoorithilakojjvalam Sakarunam Kaivalyasaukhyapradham | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Vaidooradhisamastha Rathnakhachithe  Kalyanasimhasane | Sthithvaashehajanasya  Palanakareem Srirajarajeshvareem | Bhakthabheeshtaphalapradham Bhayaharam Bandasya  Yuddhothsukam | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Shailadheeshasutham Sarojanayanam Sarvaghavidhvamsineem | Sanmargasthitha Lokarakshanaparam Sarveshvareem Shambhaveem | Nithyam Narada Thumbhuru Prabhruthibhir Veena Vinodhasthitham | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Paparanyadhavalanalam Prabhajatham Bhagyapradham Bhakthidham | Bhakthapathkulashailabhedhanapavim Prathyakshamoorthim Param | Markandeya  Parashararadhi Munibhi: Samsthooyamanam Umam | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

Shvetharanyavasineem Prathidhinam Sthothrena  Poornananam | Thvathpadhambhujasaktha  Poornnamanasam Sthokethareshtapradham | Nanavadhya Vaibhavashibhothapadham Narayanasyanujam | Sri Punnagavaneshvarasya Mahisheem Dhyayeth Sadha Gomatheem ||

|| Jai Sriman Narayana ||