Lord Ganesha

Lord Ganesha

Thursday, 5 October 2017

Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and Meanings – 41 -50|| Jai Sriman Narayana ||
I shall meditate upon supreme Goddess Sri Maha Thripurasundhari who symbolizes Maha Sathvic nature and Pancha Thathva, it is an essential five elements Akasha,  Vayu, Jal, Agni and Prithi that constitute consciousness, mind, Awareness, intelligence, and body respectively, she is Parvathi, she is Himavathputhri/daughter of mount Himavan, she is absolute Bhramam, she is Jayanthi/victorious, Bhadrakali, Ahalya and she is bron in illustrious clan, she is the source of Prana, she dwells as Prana in living beings, she is the commander of souls, she dwells in divine Chakra/Kundalini, she augments prosperity and happiness, she represents superior ascetic, mountain, swan, spiritual preceptor, mystical text, etc.. she dwells in the middle of Soma/moon, Surya/son and Agni/fire, she dwells in Manipooraka, she resides in the the middle twelve lotus flowers, she resides in the Suryamandala, she is unblemished, she dwells in the middle of sixteen petaled lotus flower, she is Dakini/important female assistant of Kali, Rakini/, Lakini and Kakini, Shakini, Hakini as well, she resides on the divine Shad Chakra, she is the cause for creation, preservation and destruction as well, she is the source of creation and liberation as well, she is beloved of Srikanda who has bluish throat, she is modest, she symbolizes happiness, she represents 68 art forms, she is Maya/illusionist, Kali, Dhrithi/who symbolizes courage, Medha/wisdom, prudence, Kshama/patience, Kshudha/who causes hunger, Thushti/nourishment, she is Mahadhyuthi who has supreme effulgence, she is beautifully smeared in  vermillion, she symbolizes auspiciousness, she is personified as Seetha, she enthusiastically explore in the middle of Sushmna, she is Karalaskhi who has dreadful appearance, she symbolizes triumph, she is the provider of success to her worshiper, she dwells in the lotus like heart of the worshiper, she is Bheema who has terrific appearances, she is consort of  Mahabhairava, she is immersed in Akashalinga, she merrily explores in the garden like Universe, she has subtle form, she is Kankali who is decked in garlands of skull, she is Bheemaroopa who has colossal form and  she is Mahabala/extremely powerful.


Mahasaththvamayi Saththva  Pancha Thaththvoparisthitha | Parvathi  Himavath Puthri  Parastha  Pararoopini ||

Jayanthi Bhadhrakali Cha Ahalya  Kulanayika | Bhoothadhathri  Cha Bhootheshi Bhoothastha  Bhoothabhavini ||

Mahakundalini Shakthir Mahavibhava Vardhini | Hamsakshi Hamsaroopa  Cha Hamsastha  Hamsaroopini ||

Somasooryagni Madhyastha  Manimandala Vasini | Dhvadhashara Sarojastha  Sooryamandala Vasini ||

Akalanga  Shashangabha  Shodasharanivasini | Dakini Rakini Chaiva Lakini Kakini Thadha ||

Shakini Hakini Chaiva Shad  Chakreshu Nivasini | Shrishti  Sthithi Vinashini  Shrushtanthya  Shrishtikarini ||

Srikandapriya  Hrithakanda  Nandhakhya  Vindhumalini | Chathush Shashti  Kaladhara  Dheha  Dhanda Samashritha ||

Maya Kali Dhrithir Medha  Kshudha  Thushti Mahadhyuthi: | Hingula  Mangala  Seetha  Sushmna Madhyagamini ||

Paraghora  Karalakshi Vijaya  Jayadhayini | Hrithpadmanilaya  Bheema  Mahabhairavanadhini ||


Akasha Linga Sambhootha  Bhuvanodhyana Vasini | Mahasookshma  Cha Kankali  Bheemaroopa  Mahabala ||

|| Jai Sriman Narayana ||