Lord Ganesha

Lord Ganesha

Tuesday, 13 March 2018

Sri Mangalagauri Ashtoththara Shathanama Sthothram - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
I shall prostrate before supreme Goddess Mangalagauri who symbolizes auspiciousness and she has fair complexion, she  is the mother of Lord Ganesha, she is personified as daughter of Giriraja/Mount Himavan, she is the mother Guha/Shanmukha, she is the mother of Universe and its living beings, she is prominent part of the family of Lord Sadhashiva, she is the female force of Veerabhadhra, she is omnipresent, she is embodied as Universe, she is female force of glorious form of Lord Shiva as Ashtamoorthi/Bhava, Sharva, Rudra, Pashupathi Ugra, Mahadeva, Bhima and Eshana, she eradicates sufferings of poverty and miseries of the worshiper, she is ShivA who is consort of Lord Shiva, she is Shambhavi who is the consort of Lord Shambhu, Shankari who symbolizes auspiciousness and she is the consort of Lord Shankara,Bala who is personified as young girl, and Bhavani, she is the provider of all kinds of auspiciousness to worshiper, she offers long life to married couples, she is Sarvamangala who symbolizes all kinds of auspiciousness, she has pleasing disposition and she speaks harmoniously, she is Maheshvari who is consort of Lord Maheshvara, Mahamaya who is a great illusionist, she is worshiped with sacred hymns, she is mighty Goddess, she is the daughter of Mount Himavan, she is Haimavathi who is the daughter of Mount Himavan, she is personified as Parvathi, she eradicates all the sins of worshiper, she is an inseparable part of Narayana, she is eternal, she is watchful, she is pure, she is Ambika, Mridani who is consort of Mrida, she is worshiped by illustrious Rishis and Sages, she is highly honorable and most venerable, she is the daughter of Devi Menaka, she is youthful, she is personified as young maiden, she is Durga, she eradicates all the evil effects of Kali era, she is Kathyayani who is personified as daughter of sage Kathyayana, she is too compassionate, she is Kalyani who symbolizes auspiciousness, she is worshiped by Goddess Kamala/Goddess Sri Mahalakshmi, she is absolute truth, she is all pervading, she is the provider of good fortune and happiness to worshiper, she is personified as Saraswathi, she is Amala/unblemished, she is worshiped by all the deities, she is Annapoornni, she symbolizes nectar, Agamashasthra, and bliss, she resembles to nectar of happiness, she get immensely pleased in the veneration of young maidens, she has the radiance of millions of Suryas, she has the complexion of precious yellow metal, she is Para who is beyond human intellect, she has subtle form, she is adorned in crescent moon which spread cool rays, she is worshiped with Haridhra/turmeric and vermilion/Kumkum, she symbolizes Sumangali/inseparable from consort, she is the provider of all kinds of material well being and happiness, she is the essence of Veda and Vedantha, she is Karmabhramam, she symbolizes Kamakala/amorous sport, she fulfills all the desires of the worshiper, she is adorned in magnificent Thadanga/earring which spread intense luster, she has attained half of the body of her consort/half of Chidambara/Nataraja, she resides in the divine Srichakra, she is divine personified, she is the consort of Lord Kameshvara, she is personified as Kamala/Goddess Sri Mahalakshmi, she has attained half of the body of Lord Shiva who is inseparable and  has won over Kamadeva, she has provided abundance of boons to Markandeya, she provides the boon of virtuous offspring and grandchildren to worshiper, she symbolizes meritorious reward and piousness, she is the provider of Purusharththa/Dharma, Arththa, Kama, Moksha, she is absolute truth and she symbolizes righteousness, she is silent spectator of the Universe and its living beings, she has innumerable forms, she is Shyamala who has dark complexion, Bagala who is one of Dhashamahavidhya eradicates ignorance in worshiper, Chanda who is passionate, she is Mathruka who is the mother of Universe and its living beings, Bhagamalini, Shoolini who is wielded in powerful trident, she is Viraja who is unblemished, she is  Swaha and Swadha as well, she is personified as  Prathyangira who is mighty Goddess, Ambika, Arya who symbolizes truth and she is most respectable, Dhakshayani who is the daughter of Dhakshaprajapathi, Dheeksha who initiate supreme knowledge and undertake severe austerities and peances, she is supreme Goddess, she is inseparable from Lord Shiva, she is Srividhya, she is the essence of Pranava, she symbolizes sacred syllable ‘Hreemkara’, she represents divine sounds, she is Mahathripurasundari, she represents Thrigunas/Swathik, Rajasic and Thamasic, she is Eshvari who is stunningly gorgeous, she is Svarnnagauri who has the complexion of precious yellow metal, she symbolizes Shodashakshara/16 sacred syllables/shodashi.

Om Sri Gauri Ganeshajanani Girirajathanuthbhava: | Guhambika  Jaganmatha  Gangadharakudumbini ||

Veerabadhraprasuve Vishvavyapini Vishvaroopini | Ashtamoorthyathmika  Kashta Dharidhryashamini||

ShivA Shambhavi Shankari Bala Bhavani Thadha | Bhadhradhayini Mangalyadhayini Devi Sarvamangalayai Namo Nama: ||

Manjjubhashini Maheshvari Mahamaya Manthraradhyai Namo Nama: | Mahabala  Hemadhrija Haimavathi Parvathi Thadha||

Papanashini Narayananshaja  Nithya  Nireesha  Nirmala | Ambika Mridani Munisamsevithayai Namo Nama: ||

Manini Menakathmaja Kumari  Kanyaka  Durga | Kalidhoshanishoodhini Kathyayani Kripapoornna  Kalyani Kamalarchitha ||

Sathya Sarvamayi Saubagyadha  Swaraswathi | Amala  Amarasanasevya Annapoornni Amritheshvari ||

Akhilagamasanthushta  Sukha Sacchithsudharasa: | Balyaradhithabhoothesha  Bhanukotisamudhyatha: ||

Hiranmayi Para Sookshma  Sheethamshukrithashekhara: |Haridhrakumkumaradhya  Sarvakala Sumangala ||

Sarvabhogapradha  Samashikha Vedanthalakshna: | Karma Bhramamayi Kamakala  Vanchitharththaphalapradha ||

Chandhrakaryathathadanga  Chidambarashareerini | Srichakravasini Devi  Kameshvarapathni Kamala Mararathipriyardhangi ||

Markandeyavarapradha  Puthrapauthravarapradha: |Punya Purusharththapradhayini  Sathyadharmaratha ||

Sarvasakshini Shathashangaroopini Shyamala Bagala Thadha | Chandi Mathruka  Bhagamalini Shoolini Viraja Thadha ||

Swaha Svadha  Prathyangirambika  Arya Dhakshayini | Dheeksha  Sarvavasthuththomoththama  Shivabhidhana Srividhyayai Namo Nama: ||

Pranavarththaswaroopini Hreemkari  Nadharoopa  Thripura | Thriguna  Eshvari Sundari Swarnnagauri Shodashakshara Devatha ||


|| Jai Sriman Narayana ||