Lord Ganesha

Lord Ganesha

Saturday, 14 April 2018

Sri Gauri Ashtoththarashathanama Sthothram – by Dhaththathreya – Thripura Rahasyam - Lyrics & meanings



|| Jai Sriman Narayana ||













The highly propitious and glorious myths of Goddess Sri Gauri was narrated by  Mahamuni Dhaththathreya to Bhargava/Jamadhagnya, after listening to the marvelous legends of Goddess Gauri and her valor from the illustrious Sage, Jamadagnya was in  a state of ecstasy,  yearned to listen more and more of the hundred and eight sacred names of Goddess Gauri that are extremely captivating and enthralling which brings immense delight,   it fulfills all the desires of the worshiper and it would eradicate extreme danger and threat, it is recited to get freed from all the troubles, threat, and danger,  it is recited in a prescribed manner by pronouncing the sacred syllables of  ‘Hram Hreem’  and followed by Vinyasa.


Dhyanam –

I shall prostrate before supreme Goddess Gauri, who fulfills all the desires of the worshiper, she is mounted on the celestial vehicle lion, she has the luster of dark blue, she is adorned in fresh alluring flower garlands, she is wielded in Khadgam, Khedam, Thrishoolam,  and Mudhgaram, on  hands, she is adorned in crescent moon on the beautiful plait of hair, she has Chandra, Surya and Agni as three eyes.


I shall meditate upon Goddess Gauri who is the mother of Universe and its living beings, she symbolizes knowledge,  she is ShivA who is beloved consort of Lord Shiva, she is divine personified as Maheshvari who is the consort of Lord Maheshvara, she is  younger sister to Lord Narayana, she is humble and modest, she is adorned in various precious ornaments, she is mighty Goddess, she has three eyes, she is wielded in trident, she is inseparable from Lord Shambhu, she is adorned in crescent moon on the crown, she is wielded in spear, she is most celebrated deity, she symbolizes auspiciousness, she is the provider of good fortune and auspiciousness to worshiper, she is Uma and Bhagavathi as well, she represents night, she has Soma, Soorya and Agni as eyes, she is adorned in Soma and Surya as magnificent ear ornaments, her large raised bosom represents Surya and Chandhra, she is Amba, and  Ambika as well, she holds lotus flower on hand, she has embodied as sacred rivers, she is firm, she is beloved of Lord Shiva, she has attained half of the body of Lord Shiva, she is splendorous, she is the slayer of demon Shumbha, she is wielded in Khadga, Gaga,  and Kheda, she represents illustrious clan, she is adorned in saffron colored garment, she is fond of orange colored/red flowers, she is adorned in magnificent flag which has the luster of Kundhapushpa, she is personified as Kali, she is personified as dreadful Kapalini who is adorned in garland of skull, she can be formidable too, she hold powerful sword, she is the source of action, she is most desirable, she is youthful, she represents the sacred river Saraswathi, she is the mother Lord Karthikeya, she is the protector of illustrious clan, she is Mridani who is the consort of Mrida, her beautiful eyes has the resemblances to the eyes of antelope, she has slender body, she is beloved of animals, she is worshiped by Sage Mrikandu, she is fond of nectar, she is worshiped by Mathruganas, she is the mother of Universe and its living beings, she symbolizes Earth and  intoxicated drinks, she takes immense pleasure in the consumption of nectar, she has fascinating eyes, she symbolizes joy, happiness, pleasure, delight, etc.. she is the source of supreme bliss, she is contemplated upon by illustrious Rishis and Sages, she is Manonmani who resides in the intellect of righteous/scholars/intellectuals, she resides in the highest peak of mountains, she is worshiped on full moon day, she is Parama, she symbolizes Paramartha/absolute truth, she is Parathpara, she has dreadful appearance too, she is flawless, she is worshiped by hunter clan, she is beloved of Lord Pashupathi, she is eulogized by Vrisha/Nandikeshvara and living beings, she is Paradevatha, she symbolizes supreme intellect, she eradicates ill fame, he is Para who is omniscient, she symbolizes living beings/dwells as soul in living beings, she represents living and non-living things,  she symbolizes wealth and prosperity, she eradicates miseries and perils of the worshiper, she is easily attainable for the passionate and righteous devotees, she is too compassionate, she represents all  art forms, she is the essence of arts, she is worshiped by Ganas, she is the mother of Ganesha, she eradicates distress and desolation, she is supreme Goddess Eshvari who eradicates miseries and sorrows, she is Shakthi who is seated on the majestic throne, she is worshiped with waters from sacred rivers and highly fragrant waters, she has great radiance, she is Mahamaya, she is beloved of Sage Mathanga, she has embodied as Universe and its living beings, she is inseparable from Lord Shiva, she has attained half of the body of Lord Shiva.

|| Phalashruthi :||

The above are the hundred and eight sacred names of Goddess Sri Gauri was narrated to Bhargavarama, which is not easily attainable and it is highly propitious, it protects the worshiper to cross all kinds of hurdles effortlessly like floating in the water, Sage Bhargava affirms that whoever reads or listens to it on daily basis with intense devotion and faith would attain supreme wisdom and knowledge, if fulfills all the desires of the worshiper, ultimately liberation from the repeated births.



Ithi Shruthva  Katham Punyam  Gauri  Veerya Vichithritham | Apricchadh Bhargava Bhooyo Dhaththathreyam Mahamuni ||

Bhagavannadh Bhoothathamam Gaurya  Veeryamudhahritham | Shrinvatho Na Hi Mey Thripthi: Katham  They  Mukhani:sritham ||

Gaurya  Namashtashathakam Yacchaichya Dhishano Jagau | Thanme  Kathaya  Yacchrothum Mano  Mey Athyanthamuthsukam ||

Bhargavennaththamaprishto Yogirad Thrinandhana: | Ashtoththaram Shathamnamnam Praha Gaurya  Dhayanidhi: ||

Jamadagnya Shrunu Sthothram Gaurinamabirangitham | Manoharam Vanchithadham  Mahapathnivaranam ||

Sthothrasyasya  Rishi: Proktha  Angirashchandha Ireetha: | Anushtup Devatha Gauri  Apath Nashaya Yo Japeth ||

Hram Hreem Ithyadhi Vinyasya  Dhyathva  Sthothram Mudheerayeth ||

Dhyanam –
Simhasamstham  Mechakabham Kausumbhashuka Shobhitham | Gadgam Khedam Thrishoolashcha  Mudhgaram Bhibhratheem Karai: | Chandhrachoodam Thrinayanam  Dhyayeth  Gaurimabheeshtadham ||

Sthothram –

Gauri Go Janani Vidhya ShivA Devi Maheshvari |Narayananuja  Namrabhooshana  Nuthavaibhava ||

Thrinethra Thrishikha  Shambhusamshraya  Shashibhooshana | Shoolahastha  Shruthadhara  Shubhadha  Shubhraroopini ||

Uma Bhagavathi  Rathri: Somasooryagnilochana | Somasooryathma Thadanga  Somasooryakuchadhvayi ||

Amba Ambika  Ambujadhara  Amburoopa Apyayini Sthira | Shivapriya  Shivangastha  Shobhana Shumbhanashini ||

Gadgahastha  Gaga  Khedadhara  Khacchanibhakrithi |Kausumbhachela  Kausumbhapriya  Kundhanibhadhvija ||

Kali Kapalini Kroora  Karavalakara  Kriya | Kamya  Kumari Kutila  Kumaramba  Kuleshvari ||

Mridani Migashavakshi Mridhudheha  Mrigapriya | Mrikandupoojitha  Madhvi Priya  Mathruganasevitha ||

Mathrika  Madhavi  Madhyanmanasa  Madhirekshana | Modharoopa  Modhakari  Munidhyeya  Manonmani ||

Parvathastha  Parvapoojya  Parama  Paramarthadha | Parathpara  Paramarshamayi Parinathakhila ||

Pashusevya  Pashupathipriya Pashuvrishasthutha | Pashyanthi  Parachithroopa  Pareevadhahara Para ||

Sarvajja  Sarvaroopa  Sa Sampaththi: Sampadhunnatha | Apathnivarini Bhakthasulabha  Karunamayi ||

Kalavathi  Kalamoola  Kalakalithavigraha | Ganasevya  Ganeshana  Gathir  Gamanavarjjitham ||

Eshvarishanadhayitha  Shakthi: Shamithapathaka | Peedaga  Peedikaroopa  Prishath  Poojya  Prabhamayi||

Mahamaya  Mathangeshta  Lokaloka  Shivangana ||

|| Phalashruthi: ||

Yethaththeabihitham  Rama  Sthothram Athyantha Dhurlllabham ||

Gauryashtoththara Shathanamabhi: SuManoharam | Apathambodhitharena  Sudhrida Plavaroopakam ||

Yethath  Prapadatham Nithyamapadho Yanthi Dhooratha: | Gauri Prasadha  JananaAthmajjyanapradham  Nrinam ||

Bhakthya Prapadatham Pumsam Sidhyathyakhilameehitham | Anthe Kaivalyamavapnothi  Sathyam They  Bhargaveritham ||



|| Jai Sriman Narayana ||