Lord Ganesha

Lord Ganesha

Thursday, 9 August 2018

Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam Sthothram|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam – || Poorvabhaga: || 1- 11


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam – 1 -10


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam – 11 -20


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 21 – 30


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 31 – 40


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 41 – 50


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 51 – 60


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 61 – 70


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 71 – 80
Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 81 – 90
Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 91 – 100


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 101 – 110


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 111 – 120


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 121 – 130


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 131 – 140


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 141 – 150


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 151 – 160


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 161 – 170


Sri Medhadhakshinamoorthi Sahasranamam 171 – 186


|| Jai Sriman Narayana ||