Lord Ganesha

Lord Ganesha

Saturday, 28 July 2018

Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram – 1 – 7


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram –  || Dhyanam|| 1 – 10


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 11 – 20


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 21 – 30


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 31 – 40


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 41 – 50


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 51 – 60


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 61 – 70


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 71 – 80


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 81 – 90


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 91 – 100


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 101 – 110


Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram 111 – 120


||Jai Sriman Narayana ||